Programma Watersysteem

Het waterschap stemt de waterpeilen, het onderhoud en de inrichting van het watersysteem zo goed mogelijk af op de functies in het gebied. We vullen dit gebiedsgericht in en luisteren daarbij goed naar de wensen en ideeën van burgers en bedrijven.

Klimaatverandering

De verandering van het klimaat leidt tot de vraag hoe we in de toekomst voor voldoende en kwalitatief goed water kunnen zorgen. Daarom richten we het watersysteem zo in, dat in normale neerslagsituaties de omstandigheden optimaal zijn en in natte perioden wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen wordt. Het waterschap houdt ook steeds meer rekening met situaties van langdurige droogte door water langer vast te houden in het gebied. Het waterschap past zo nodig het watersysteem aan om de kansen voor de ecologie te vergroten en we werken aan het verminderen van schadelijke stoffen in het grondwater en oppervlaktewater.

We willen dat het waterbeheer bijdraagt aan een prettige omgeving voor inwoners en bedrijven om te wonen, te werken of te recreëren.