Programma Waterketen

De waterketen bestaat uit het geheel van voorzieningen voor drinkwaterwinning, -productie en -levering en voorzieningen voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. De drinkwaterbedrijven verzorgen de drinkwatervoorzieningen. Bij het gebruik van water in huishoudens en bedrijven ontstaat afvalwater. De gemeenten zorgen via de rioolstelsels voor het inzamelen en het transport van afvalwater en een deel van het regenwater. Het afvalwater en het ingezamelde regenwater wordt door het waterschap getransporteerd naar haar rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en daar gezuiverd. De riolering en de RWZI’s vormen samen de afvalwaterketen.

Dekking

Meer dan 99% van de woningen in het beheergebied is aangesloten op de riolering. Waar geen riolering aanwezig is, zijn kleinschalige zuiveringssystemen geplaatst die door gemeenten, particulieren of het waterschap worden beheerd. Waar dat doelmatig is en voordelen voor het milieu oplevert zuivert het waterschap ook bedrijfsafvalwater.

Waterzuivering

Een goed functionerende waterketen draagt bij aan een goede volksgezondheid, een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en een vermindering van wateroverlast in het stedelijk gebied. De zuiveringsinstallaties zijn één van de belangrijkste instrumenten voor het waterschap om de oppervlaktewaterkwaliteit te beïnvloeden.

Rivus en Fluvius

Rekening houdend met wet- en regelgeving en bestuursovereenkomsten, maakt het bestuur beleidskeuzes op grond van afwegingen van maatschappelijk belangen, acceptabele risico’s, mate van anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en kosten over de inhoud en prioritering van het programma waterketen.

Middels twee bestuurlijke overeenkomsten (RIVUS en FLUVIUS) tussen het waterschap en de inliggende gemeenten zijn de landelijke doelen uit het BAW vertaald naar regionale doelen. In de visie op de afvalwaterketen en in het Watertakenplan Fluvius 2016-2021 en de RIVUS visie op de afvalwaterketen zijn ambities voor de aspecten milieu, bedrijfszekerheid, energie en grondstoffen, volksgezondheid, klimaatverandering en kennisontwikkeling uitgewerkt. In de Integrale Zuiveringsplannen (IZP) zijn voor een periode van tien (voormalig waterschap Groot Salland-beheersgebied) en zes (voormalig waterschap Reest en Wieden-beheersgebied) jaar integraal de kosten en maatregelen voor onze RWZI’s uitgewerkt om invulling te geven aan de ambities voor milieu, bedrijfszekerheid en energie en grondstoffen. Deze strategische plannen leveren belangrijke input voor het programma waterketen en zijn kaderstellend voor de projecten en het beheer en onderhoud van het zuiveringsbeheer.