Project Faso Koom

In juni 2019 is een begin gemaakt met het uitwerken van het thema Mensenrechten en Integraal waterbeheer bij de Agence de l’Eau du Nankanbé.  Het thema mensenrechten is de basis van een door de Europese Unie gefinancierd project ter ondersteuning van het waterbeheer in het stroomgebied van de Nankanbé. DWA is als aanvrager van de EU-financiering betrokken bij de uitvoering.

Ontwikkeling gids mensenrechten

Tijdens een tweedaagse workshop, gehouden in Manga met als deelnemers vertegenwoordigers van het waterschap Nankanbé, van de lokale watercomités, van het ministerie van water en DWA is besloten een praktische gids te ontwikkelen met handreikingen voor zowel de medewerkers van het waterschap als ook de leden van de watercomités. Het belang van mensenrechten en daarmee armoedebestrijding en gelijke rechten voor mannen en vrouwen moet doorklinken in de plannen en acties van het waterschap en de lokale comités.

De vijf principes

In een inleiding van de mensenrechtenspecialist van het bureau IRC is een toelichting gegeven op de vijf leidende principes bij het beoordelen van een eventuele schending van mensenrechten.

Deze zijn:
-             geen  discriminatie en gelijke behandeling van ieder
-             participatie en inclusie
-             autonomie en transparantie
-             rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtmatigheid
-             duurzaamheid van bestaande rechten

De schrijfgroep van het waterschap Nankanbé gaat nu aan de gang om de oprichting, de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de lokale comités langs de meetlat van de mensenrechten te leggen. Het resultaat van dit onderzoek zal in de volgende workshop in oktober besproken worden