Informatie van overheidsorganisaties moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zo heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van het waterschap. Wij geven deze informatie zelf, bijvoorbeeld via persberichten en via de website. Vindt u informatie niet terug in onze brochures of op de website? En wilt u deze informatie wel ontvangen? Dan kunt u een informatieverzoek of Wob-verzoek indienen bij het waterschap.

Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via deze website en brochures. Mist u informatie? Dan kan u een een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. De Wob zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid. Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Hoe werkt het

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen;
 • Het verzoek moet gaan over informatie waarover WDODelta beschikt;
 • De informatie moet gaan over beleid van WDODelta of over de voorbereiding of uitvoering daarvan;
 • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand;
 • De informatie is nog niet op andere wijze openbaar gemaakt op de website van het waterschap of via overheid.nl.

WDODelta kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

WDODelta moet een verzoek in principe inwilligen. Maar er zijn wel uitzonderingen hierop. Deze staan beschreven in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een verzoek om informatie indienen bij WDODelta door gebruik te maken van dit formulier. Daarnaast kunt dit ook schriftelijk doen. Vermeld in het verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het document waarover u informatie wilt ontvangen. Het digitale formulier is alleen bedoeld voor formele Wob-verzoeken. Houd er rekening mee dat alle informatie die in het kader van een Wob-verzoek aan u bekend wordt gemaakt vanaf dat moment voor iedereen openbaar is.

U kunt uw verzoek richten aan:

 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
  t.a.v. cluster Juridische Zaken
  Postbus 60
  8000 AB Zwolle
  onder vermelding van ‘Wob-verzoek'.

Binnen welke termijn kan ik antwoord verwachten?

WDODelta beslist binnen vier weken over het verzoek. Deze termijn kan nog eens met vier weken verlengd worden. 

 

Heeft u gevonden wat u zocht?