Het is droog in Nederland, ook in ons gebied. In dit liveblog houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in ons werkgebied. Hoe vaak we dat doen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zoals temperatuur, neerslag, wind en verdamping. Ook de vraag naar water, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, en de mogelijkheden voor het aanvoeren van water zijn van invloed. 

Door klimaatverandering en weersextremen nemen de watervraag en de kans op droogte toe, terwijl de beschikbaarheid van water in voorjaar en zomer juist afneemt. Hierdoor kunnen vraag en aanbod uit balans raken, waardoor watertekorten ontstaan. Overal en altijd voldoende water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk om het beschikbare water beter te verdelen en er zuinig mee om te gaan.

Updates

In dit liveblog leest u de laatste updates. Bovenaan staat de meest recente informatie, het blauw gekleurde bolletje is de actuele situatie.

 1. Momenteel bezig: 21 september: Begin van herstel grondwater en voldoende water voor aanvoer

  De neerslag van de afgelopen periode is mooi gelijkmatig gevallen en zorgt voor een start van het herstel van de droogte en ons watersysteem. De hoeveelheid neerslag was in de richting van wat we normaal gemiddeld ontvangen in september. De reactie van de regen op de droogte in ons gebied is overigens niet overal zichtbaar. Dit komt door verschil in grondsoorten (zand, klei of veen) en door de ligging (hoge gronden versus lage gronden en polders). Zo zien we in de lage poldergebieden de eerste reactie in het langzame herstel van de grondwaterstanden, terwijl op andere plekken alleen de toplaag van de grond nog maar is aangevuld met vocht.

  Om dit herstel van de grondwaterstanden te ondersteunen, blijven we de komende periode zoveel mogelijk water vasthouden en sturen we op maximale waterpeilen in sloten, weteringen, kanalen en rivieren. Dat vraagt nog steeds om veel aanvoer van water. Omdat de IJssel, het IJsselmeer en de Vecht ook weer wat hogere waterstanden hebben, wordt deze wateraanvoer gunstig beïnvloed. Met de overgang naar de herfst verwachten we dat het herstel zal optreden in de komende periode. Dit zal niet in een paar weken klaar zijn. Daar is een langere periode voor nodig. 

  Met dit bericht sluiten we dit liveblog.
   

 2. Nog te doen: 15 september: Droogtesituatie stabiliseert en voorzichtig begin met eerste herstel

  De afgelopen 10 dagen is er in ons werkgebied gemiddeld 30 mm neerslag gevallen. In het noordelijke deel van het gebied wat meer dan in het zuidelijke deel. Begin september is jaarlijks de periode waarin de laagste grondwaterstanden optreden. Door de neerslag zijn de grondwaterstanden op veel locaties heel iets gestegen, maar de grondwaterstanden in ons werkgebied zijn nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar. Het evenwicht tussen wateraanvoer en de vraag naar water is fragiel.

  Daarnaast zien we grote lokale verschillen. Op de hogere zandgronden heeft de neerslag nog geen invloed op het watersysteem, terwijl in sommige polders de (grond)waterstanden al wat stijgen. Omdat de droogte nog steeds aanhoudt, streven we overal naar maximale waterpeilen in onze sloten, kanalen, rivieren en weteringen. Er is voldoende water vanuit de Vecht, IJssel en het IJsselmeer beschikbaar voor ons om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit beeld blijft op korte termijn gelijk en we zien meer wisselvalligheid en neerslag in de verwachting met lagere temperaturen. Hierdoor zal het neerslagtekort langzaam gaan afnemen. Het herstel van het watersysteem zal nog een flinke periode gaan duren. 

 3. Nog te doen: 8 september: Onttrekkingsverboden wateraanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven

  Vanaf vrijdag 9 september heffen wij de verboden op voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen. Dit is mogelijk door voldoende wateraanvoer voor ons gebied vanuit de IJssel en het IJsselmeer, de lagere watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping. Het opheffen van het verbod betekent dat in beide wateraanvoergebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

  Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op onze website.

 4. Nog te doen: 7 september: Gebied blijft droog, toch lichte verbetering voor waterpeil in sloten en kanalen

  Sinds lange tijd begint er weer enige neerslag van betekenis te vallen. Maar dat houdt zeker niet in dat de droogte voorbij is. We zien dat het op dit moment nog steeds erg droog is met zeer lage grondwaterstanden. We voeren nog volop water aan en blijven dat doen. Gelukkig is de aanvoer van water vanuit de IJssel en het IJsselmeer nog steeds voldoende, waardoor we ons watersysteem kunnen aanvullen. Hierdoor verbetert het systeem zich zichtbaar en kunnen we over het algemeen de waterpeilen voldoende op niveau houden. Dit kan lokaal wel verschillen. Ook de lagere temperaturen, minder vraag naar water voor beregening en minder verdamping helpt hierbij. Hoewel de IJssel nog steeds weinig water aanvoert en ook het IJsselmeer iets lager staat, is er voorlopig voldoende water om ons watersysteem aan te kunnen vullen. We monitoren dit voortdurend, zodat we maatregelen kunnen treffen indien nodig. 

  De grondwaterstanden staan op een zeer laag niveau voor de tijd van het jaar. Hierin is de droogte nog steeds goed zichtbaar, ondanks een licht herstel van het watersysteem van sloten, beken, rivieren, weteringen en kanalen. Het watersysteem van ons zogeheten oppervlaktewater laat dus een verbetering zien, de grondwaterstanden daarentegen hebben nog een lange weg te gaan om weer op niveau te komen: het gaat eerder om maanden dan om weken. De beste remedie daarvoor is neerslag. Vooralsnog is het de verwachting dat het weer ons de komende tijd gunstig gezind is met een verandering naar wisselvallig weer, inclusief regen- en onweersbuien.