Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het waterbeheerprogramma (WBP) voor de jaren 2022-2027 vastgesteld. De gevolgen van de klimaatverandering lopen hier als een rode draad doorheen en vormen extra uitdagingen in de toekomstplannen van het waterschap. “De uitdaging is groot en zichtbaar nu wij de klimaatsverandering ervaren”, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. Het bestuur wil zich met het nieuwe WBP blijven inzetten voor veilig wonen met water, voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven in de stad en de natuur.

Het vastgestelde waterbeheerprogramma kwam tot stand na een uitgebreid gebiedsproces. Diverse partijen, stakeholders, belangenverenigingen, mede-overheden en natuur- en landbouworganisaties  hebben kunnen meepraten én meedenken. Bij het bespreken van de toekomstplannen kwamen indringende vragen voorbij: kunnen we veilig blijven wonen in onze delta? Kunnen wij bij het bouwen van woningen wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen? En wie betaalt dat? Uiteraard blijft ook de aandacht voor schoon water een actueel onderwerp, net zoals de rol van het waterschap op het gebied van duurzaamheid en de bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie.

Voorkant waterbeheerprogramma 2022-2027 met titel 'Maatregelen voor een Delta met toekomst'. Afbeelding met kinderen in een boot in de Wieden-Weerribben.

“Water staat meer dan ooit in de spotlights”, licht Schoonman toe. “Aan de ene kant biedt dat kansen om de nut en noodzaak van ons werk zichtbaar te maken. Aan de andere kant soms jammer, omdat de spotlights pas aangaan als er iets aan de knikker is. Denk aan de wateroverlast in Limburg of de Achterhoek als droogste plek van ons land. Maar vergis je niet: ook in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta moeten we dealen met wateroverlast door piekbuien en droogte door het ontbreken van regen. Met de gevolgen van de klimaatverandering in het achterhoofd – of juist, in het voorhoofd! – moeten we ons voorbereiden op verschillende scenario’s.”

“Betrokken worden bij de start”

Zowel vertegenwoordigers van natuur als van de landbouw uitten hun zorgen over de klimaatsverandering, dat inmiddels een breed maatschappelijk thema is. Antwoorden zijn veelal te vinden in het nieuwe waterbeheerprogramma. “Maar niet allemaal”, geeft Schoonman aan. “Veel problemen kunnen zeker niet alleen door het waterschap worden aangepakt. Daarom kiezen we ook voor meer en meer samenwerking met allerlei organisaties, kennisinstellingen en initiatieven. Bijvoorbeeld bij plannen om droogte en wateroverlast  tegen te gaan of bij het beoordelen van gebieden voor woningbouw. Water is het verbindende element en moet leidend zijn. Dat is onze oproep. We willen bij de start van de plannen worden betrokken, niet pas bij de finish.”
“De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Daarom moeten we doorgaan met maatregelen treffen. Uit een aantal reacties op onze conceptplannen komt deze wens ook nadrukkelijk naar voren. Onze doelen kunnen we niet alléén realiseren. Daarom kiest het waterschap voor meer samenwerking en verbinding in de omgeving en als organisatie met kennis van waterbeheer voor water als ordenend principe in de ruimtelijke planvorming. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van gebieden voor het bouwen van huizen. Dit is nodig om de gevolgen van klimaatverandering en ontwikkelingen in onze leefomgeving op te vangen. Het waterschap draagt zo bij aan een mooie en toekomstbestendige Drents Overijsselse Delta.”

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u hierover per email contact op nemen met Bertho Bulthuis, projectleider van het waterbeheerprogramma 2022-2027 per mail via: berthobulthuis@wdodelta.nl