Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van Vledder een bijeenkomst over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen? Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert wijzigt. De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 12 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in Ons Dorpshuis aan de Linthorst Homanstraat 14 in Wilhelminaoord. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen binnenlopen en vertrekken wanneer ze willen. Er is ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen of in gesprek te gaan over andere onderwerpen die het waterschap aangaan.

  

foto onderhoud sloot met tractor

WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies, zoals landbouw en natuur, in een gebied zo optimaal mogelijk. Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen zijn cruciaal om water af te voeren in natte tijden en aan te voeren in droge perioden. Het waterschap maakt onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen?

WDODelta spreekt u graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan. “We vullen de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders in. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. Daarvoor leggen we nu een goede basis”, zegt bestuurder Hans Pereboom.

Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt.

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden. Sommige watergangen wil het waterschap zelf onderhouden, andere watergangen wil het waterschap juist in onderhoud overdragen aan de aanliggende eigenaren. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd, onderverdeeld in 25 deelgebieden. In totaal worden ongeveer 1.200 kilometer watergangen in een andere categorie ingedeeld.

Het waterschap startte in het voorjaar 2019 met de invoering van de wijzigingen in het deelgebied Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. De omgeving Vledder is het zevende deelgebied waar het waterschap de wijzigingen invoert.

Voor deze aanpassingen zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, watergangen verruimen en toegangsdammen verwijderen of plaatsen. Op plekken waar WDODelta maatregelen uitvoert, kan het misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap graag in gesprek met grondeigenaren en pachters.