Waterschap Drents Overijsselse Delta en Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS) houden dinsdag 7 september een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stenendijk in Hasselt. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over de plannen die ter inzage liggen. Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 uur bij Cultureel Centrum Het Teeuwland, Karel Doormanstraat 30 in Hasselt. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen. Vanwege de beperkingen door corona is aanmelden vooraf noodzakelijk via wdodelta.nl/stenendijk. 

De Stenendijk beschermt de omgeving tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. De dijk is nog veilig, maar wel kwetsbaar. Daarom wordt de Stenendijk versterkt door het inbrengen van een damwand. De daadwerkelijke uitvoering van de versterking staat gepland van juli 2022 tot eind december 2022. In september dit jaar start DAS al wel met restauratiewerkzaamheden aan de monumentale muur van de dijk. 

Reageren op de plannen

In het Projectplan Waterwet staat op welke manier het waterschap de Stenendijk wil versterken, zodat deze weer voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de dijken in Nederland. Naast dit Projectplan Waterwet liggen ook de ontheffing Wet Natuurbescherming en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage (milieueffectrapportage). De documenten zijn online in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl en op afspraak op de volgende locaties:

  • Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle.
  • Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dr. van Deenweg 186 in Zwolle.
  • Gemeente Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 in Hasselt.

Reageren kan vanaf donderdag 26 augustus tot en met donderdag 7 oktober. Vervolgens wordt, waar nodig, het Projectplan Waterwet aangepast op basis van binnengekomen zienswijzen en is het definitief.   

Omgevingsvergunning restauratie   

Naast het Ontwerp Projectplan heeft de gemeente Zwartewaterland een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie van de monumentale muur. Ook deze vergunning kunt u online inzien via zoek.officielebekendmakingen.nl en op afspraak bij de gemeente Zwartewaterland, Telforenstraat 2 in Hasselt. Deze vergunning ligt van 18 augustus t/m 29 september ter inzage. 

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer informatie of aanmelden voor de nieuwsbrief: wdodelta.nl/stenendijk