Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt op donderdag 14 oktober een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stadsdijken Zwolle. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over het ontwerp voor de dijkversterking en over het ontwerp-Projectplan Waterwet. Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Er zijn verbeteringen nodig aan ongeveer 7,5 kilometer van de Stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Projectmedewerkers van het waterschap en van de betrokken marktpartijen lichten de gekozen oplossingen graag toe. Naar verwachting gaat medio volgend jaar de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Stukken inzien en mogelijkheid om zienswijze in te dienen

In het ontwerp-Projectplan Waterwet staat op welke manier het waterschap de Stadsdijken wil versterken, zodat deze weer voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de dijken in Nederland. Naast dit ontwerp-Projectplan Waterwet liggen ook de volgende stukken ter inzage:
•    m.e.r.-beoordelingsbesluit (milieueffectrapportage);
•    ontwerp-vergunning op grond van de Wet natuurbescherming;
•    ontwerp-ontheffing Wet Natuurbescherming soortenbescherming;
•    ontwerp-ontgrondingen vergunning.

De documenten zijn online in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl(externe link) en op afspraak op de volgende locaties: 

•    Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle
•    Waterschap Drents Overijsselse Delta, Dokter van Deenweg 186, Zwolle
•    Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle

Het is mogelijk om vanaf maandag 18 oktober tot maandag 29 november 2021 een zienswijze in te dienen op het ontwerp-Projectplan Waterwet. Vervolgens wordt, waar nodig, het Projectplan Waterwet aangepast op basis van binnengekomen zienswijzen. Het algemeen bestuur van het waterschap zal in het eerste kwartaal van 2022 het Projectplan Waterwet bespreken en vaststellen.    

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.