Overlast van waterplanten in de Oostelijke Belterwijde, onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden, wordt voortaan effectiever aangepakt. Onder regie van de provincie Overijssel hebben overheid, recreatiebedrijven en natuurbeschermers de handen ineen geslagen. Vanuit het thema waterkwaliteit is Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) hier ook nauw bij betrokken. 

Mede dankzij de groei van waterplanten is de waterkwaliteit in Nationaal Park Weerribben-Wieden flink verbeterd. Maar er is ook een keerzijde. En dat is dat de recreatievaart er hinder van ondervindt in met name de Oostelijke Belterwijde. Door groei van waterplanten wordt vlot en veilig varen nogal eens belemmerd. Aan de andere kant is het verbeteren van de waterkwaliteit en de groei van bepaalde waterplanten in dit gebied een wettelijke doelstelling in het kader van Natura 2000.

Zorgvuldig maaien

Door de verbetering van de waterkwaliteit is het water in de Weerribben-Wieden de laatste jaren veel helderder geworden en groeien er meer waterplanten. De biodiversiteit verbetert, daardoor ook. Er  komen meer verschillende soorten waterplanten voor, ook zeldzame en bijzondere plantensoorten die bijna verdwenen waren. Dit trekt weer meer insecten en vogels aan. Het waterschap ziet dit als een succes van de gezamenlijke inspanningen van de overheden vanwege Natura2000-beleid en de Kader Richtlijn Water. Daarom moet maaien zorgvuldig gebeuren, zodat deze verbetering niet meteen weer teniet wordt gedaan.

Complex

Binnen het huidige beheerplan is het mogelijk om beperkt te maaien zonder vergunning of meer te maaien met vergunning. Toch blijkt het juridisch kader in de praktijk erg complex, waardoor maaiactiviteiten tot nu toe nauwelijks van de grond komen. Omdat de provincie niet alleen verantwoordelijk is voor het natuurbeleid, maar ook de recreatie en economie in het gebied een warm hart toedraagt, is in 2018 actie ondernomen richting een oplossing.

Overeenkomst met partners

Het resultaat is een overeenkomst die ondertekend is door alle relevante partners in het gebied. Ze spreken hierin uit dat de hinder die waterplanten kunnen veroorzaken een gezamenlijk probleem is. Betrokken partners van de provincie zijn gemeente Steenwijkerland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, vereniging Natuurmonumenten, vereniging Sportvisserij Oost Nederland, vereniging HISWA-RECRON, zeilvereniging Belterwiede, vereniging Koninklijk Nederlands Watersport Verbond en vereniging recreatieondernemers Weerribben-Wieden Koptop.

Jaarlijks maaiplan

Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is het jaarlijks opstellen van een concreet maaiplan voor de Oostelijke Belterwijde. Hierin wordt vastgelegd op welke plek gemaaid wordt en hoe de kosten onderling verdeeld worden van de maaiwerkzaamheden. De regie voor dit plan ligt bij de gemeente Steenwijkerland. Waterschap en provincie toetsen daarna of de wettelijke waterkwaliteits- en natuurdoelen in gevaar dreigen te komen. Alleen wanneer deze niet in gevaar komen kan er daadwerkelijk gemaaid worden. Dit gebeurt dan gecoördineerd door één partij en onder ecologisch toezicht.

Afspraken lopen drie jaar

Omdat het huidige Natura 2000-beheerplan in 2023 afloopt, loopt de overeenkomst drie jaar. In het nieuwe beheerplan willen betrokken partijen voor een langere termijn afspraken vastleggen over het maaibeleid in het Nationaal Park.