WDODelta aan de slag met watervisie

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat aan de slag met een nieuwe visie. In de watervisie wordt voor de periode 2020-2030 de ambities bepaald ten aanzien van wettelijke taken en andere maatschappelijke doelen. Dit in samenhang met de kostenontwikkeling. Daarmee bepaalt het waterschap de strategische doelen en dus de koers voor de komende 10 jaar. Hierbij wordt ook duidelijk welke positie het waterschap kiest voor de verschillende onderwerpen die wel/niet passen bij de wettelijke waterschapstaken. Het doel is dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van collega-overheden.

Samenwerken

De watervisie komt tot stand in nauwe betrokkenheid met het waterschapsbestuur, maar ook in interactie met onze omgeving en de samenwerkingspartners. Deze partners zijn op 5 november a.s. uitgenodigd voor een eerste werkconferentie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Vervolgens staat in de vergadering van het algemeen bestuur in maart 2020 de concept-watervisie op de agenda. Van te voren informeert het waterschap de betrokken samenwerkingspartners over dit concept. Daarna organiseert het waterschap voor hen en andere geïnteresseerden in april een consultatieronde in de vorm van een werkconferentie.

Watervisie en waterbeheerprogramma

Het huidige waterbeheerplan 2016-2021 bestaat uit een visiedeel (lange termijn) en een programmadeel (maatregelen korte termijn). Onder de Omgevingswet verandert het planstelsel voor het waterschap. De waterschappen zijn straks verplicht om een waterbeheerprogramma op te stellen. Dit is een programma met de uitvoeringsmaatregelen om de doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken. Het waterbeheerprogramma richt zich op de korte termijn (6 jaar). Naast het waterbeheerprogramma kunnen waterschappen een visie (lange termijn) opstellen. De watervisie is, in tegenstelling tot het waterbeheerprogramma, geen verplichting. De watervisie is daarmee vormvrij.


foto uit werkgebied WDODelta