Agrariërs en waterschap werken bij Lemelerberg samen aan waterbeheer

Gepubliceerd op 24 januari 2017

Op woensdag 25 januari 2017 ondertekenen de deelnemers aan het project ‘boeren met water en bodem in ’t Vechtdal’ en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een contract voor waterbeheer. Het gaat om een gebied (de Miga) van circa 400 ha aan de voet van de Lemelerberg ten noordoosten van Lemelerveld.

Vier agrarische bedrijven op de Miga bij de Lemelerberg werken hier samen met het waterschap aan verbetering van het waterbeheer. Het gebied kenmerkt zich door een hoge ligging en zandige ondergrond en is daarom gevoelig voor droogte (vaak beregenen). Met minder opbrengsten van de landbouwgronden tot gevolg.

Boerenstuwen

Er worden maatregelen genomen om het water beter vast te kunnen houden. Met subsidie vanuit het project Toekomstgericht boeren met Bodem en Water in het Vechtdal (provinciale programma Ruimte voor de Vecht) en een eigen bijdrage van de vier agrariërs is het mogelijk geworden om de gewenste maatregelen te nemen. Het gaat om 13 stuwtjes in kavelsloten, zogenaamde ‘boerenstuwen’. Het beheer hiervan ligt bij de agrariërs zodat zij zelf op perceelsniveau het beste beheer kunnen kiezen.

Maaironde

Ook slaat het waterschap in dit gebied de maaironde in het voorjaar al drie jaar over waardoor de begroeiing het water in het voorjaar beter kan vasthouden. Er is geen sprake van nieuw peilbeheer, maar van maatregelen die bijdragen aan het beter kunnen handhaven van al vastgestelde peilen.