We hebben het afgelopen jaar, samen met de omgeving van Elshof en Broekland (gemeente Raalte), verschillende mogelijkheden onderzocht om watergang Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. Afgelopen week heeft ons bestuur een eerste stap gezet naar de beste oplossing per deelgebied, het zogenoemde voorkeursalternatief. Met deze keuze is op hoofdlijnen duidelijk op welke maatregelen ingezet gaat worden.

Wat doen we?

We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten. Het Water-Op-Maat project bestaat uit twee deelgebieden. Het eerste deelgebied, de oever van de Nieuwe Wetering, willen we natuurlijker maken en twee stuwen in de watergang vispasseerbaar maken. In het tweede deelgebied, stroomgebied Broekland, hebben we onderzocht in hoeverre we het waterbeheer kunnen verbeteren. Deze verkenning leverde een beperkt aantal knelpunten op. De maatregelen richten zich op twee watergangen.

Hoe nu verder?

Het plan moet in detail nog verder worden uitgewerkt. Dat doen we het komende jaar in overleg met grondeigenaren en belanghebbenden. We verwachten dat in 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.