In 2019 is op Kampereiland de regionale kering aan het Zwarte Water versterkt. Ook is op sommige plaatsen de ligging van de regionale kering veranderd en omgewisseld met de overige kering. De legger waarin de wijziging van de waterkering als gevolg van de dijkversterking is vastgelegd ligt op dit moment ter inzage.

De wijziging houdt in dat er omwisseling heeft plaatsgevonden in de status van enkele keringen op de Overzichtskaart Waterkeringen (2009):

  • Kampereiland. De status van de regionale waterkering 101 ter hoogte van de Zwartemeerpolder is omgewisseld met de status van overige waterkering 1012. De Zwartemeerpolder wordt in de nieuwe situatie beschermd door een overige waterkering en niet meer door een regionale waterkering.
  • Mandjeswaard: De status van de regionale kering 102 om de polder De Heuvel is omgewisseld met status van overige waterkering. (m.a.w. de overige kering 1021 is aangewezen als Regionale kering). De polder de Heuvel wordt in de nieuwe situatie beschermd door een overige kering en niet meer door een regionale kering.

Daarnaast is de versterkte kering en de strook tussen de dijk en de nieuwe watergang aangewezen als waterstaatswerk, waardoor de regels van de keur hierop van toepassing zijn. Op de kaart hieronder ziet u de legger met de wijzigingen:

Zienswijze indienen

De ontwerplegger ligt vanaf 14 juli 2021 gedurende een periode van zes weken digitaal ter inzage. Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het Waterschap kunnen gedurende deze periode over de ontwerpleggerwijziging (inclusief de wijziging van de overzichtskaart waterkeringen) een zienswijze indienen.

Meer informatie

Het Kampereiland is een overstroombaar gebied in de IJssel-Vechtdelta. Het gebied ligt wettelijk gezien buitendijks ten opzichte van primaire waterkeringen en wordt dus niet beschermd door primaire keringen. Het is een integraal onderdeel van het hoofdsysteem (vergelijkbaar met de uiterwaarden langs een rivier). De Provincie Overijssel heeft het gebied aangewezen als overstromingsrisicogebied (vrijwaringsgebied i.v.m. het overstromingsrisico) en de kades die het Kampereiland beschermen tegen hoogwater aangewezen als regionale waterkeringen (inundatienorm 1/500 per jaar).