Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging (BBB), bracht op dinsdag 20 juli een werkbezoek aan Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ze werd ontvangen door dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. Van der Plas: ‘De waarde van de waterschappen mag best wat meer aandacht krijgen’. 

Op het programma stond een bezoek aan Boetelerveld, een natuurgebied en het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere Sallandse Heide. Natuurbeheerder Landschap Overijssel leidde het gezelschap rond over het terrein. Van der Plas opende een discussie over biodiversiteit door te vragen naar het ijkpunt van biodiversiteit: ‘Moet het zijn zoals in 1950? En is de natuur wel maakbaar?’ Schoonman bracht in dat het gaat om evenwicht dat zichzelf in stand houdt. ‘De robuustheid van het natuurlijk systeem moet terug.’

Deltaplan

De volgende stop was Broekland, waar een biologisch melkveebedrijf werd bezocht. Daar stonden de bedrijfsvoeringsaspecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) op de agenda. Marion Wichard, DB-lid bij het waterschap, gaf een toelichting op het DAW waarin agrariërs en waterbeheerders samen met andere partijen werken aan het realiseren van de wateropgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water, het gewasbeschermings- en mestbeleid en waterkwantiteitsbeleid. 

Dijkverlegging

Bij het laatste onderdeel van het werkbezoek, het project Paddenpol, hoorde het gezelschap van Schoonman meer over deze dijkverlegging. Met dit project krijgt de IJssel meer ruimte en een betere ecologische waterkwaliteit. Ook komen er mogelijkheden voor recreatie. 

Waterwoordvoerders op bezoek

Er zijn verschillende werkbezoeken met de nieuwe waterwoordvoerders gepland om hen kennis te laten maken met de waterschappen. Om het bezoek goed aan te laten sluiten, is gekozen voor een werkbezoek aan het waterschap waar hun woonplaats onder valt. De waterschappen ontvangen de waterwoordvoerders graag om hen mee te nemen in de grote opgaven van de waterschappen, zoals toenemende weersextremen, het verbeteren van de waterkwaliteit en de uitvoering van de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken.