Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

De regeling

U mag bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken mits u dit bij uw waterschap heeft gemeld of een vergunning hiervoor heeft aangevraagd. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • Als de afvoer in het betreffende oppervlaktewater stilvalt, dat wil zeggen de eerstvolgende stuw niet meer overloopt, mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden;
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Welke gebieden dit zijn vindt u op deze kaart. Het verbod geldt alleen voor nieuwe onttrekkingen. Wanneer u hier al een bestaande legale beregeningsinstallatie heeft (aantoonbaar vergund of gemeld), verandert er voor u (voorlopig) niets;
  • Let op: In Natura2000 gebieden én daaromheen gelegen onderszoekszones, in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden mogelijk aanvullende beperkingen op het slaan van een bron of het onttrekken van grondwater. Waar deze zones en gebieden liggen, vindt u terug op de websites van de Provincie Drenthe en de Provincie Overijssel
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Lees hier de regelingen:

Meldingsformulieren voor het beregenen

De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer).

 

    Meer voor agrariërs

    In de agrarische sector wordt water elke dag voor verschillende doeleinden gebruikt. We hebben daarom de pagina Landbouw en Water ingericht waarop we diverse onderwerpen voor agrariërs gebundeld hebben. Ga naar de pagina Landouw en Water.

    Heeft u gevonden wat u zocht?