Beregenen uit oppervlaktewater of grondwater

Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

Beregenen met oppervlaktewater

Voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen of bevloeien van gewassen zijn regels opgenomen in afdeling 3.2 van de waterschapsverordening. Als u een aanvraag wilt doen voor het onttrekken van oppervlaktewater, heeft u een informatieplicht. Dit kunt u doen middels een aanvraag via deze website. U kunt deze aanvraag op ieder moment indienen. Uw aanvraag komt direct bij de juiste peilbeheerder terecht. Hij/zij beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende water is of dat er voldoende water kan worden aangevoerd. De peilbeheerder belt u alleen als beregenen niet kan. Wanneer u binnen twee werkdagen niets van het waterschap hoort, kan u water uit de sloot pompen voor beregening. 

  • Tip: Open de aanvraag voor het beregenen met oppervlaktewater vanaf uw telefoon. U kunt dan met locatieherkenning gemakkelijk aangeven waar u water uit de sloot wilt halen.

Onttrekken van grondwater

Voor het onttrekken van grondwater voor het beregenen of bevloeien van gewassen zijn regels opgenomen in afdeling 3.1 de waterschapsverordening. Er geldt een algeheel verbod voor een aantal kwetsbare gebieden met grondwaterafhankelijke natuur. Buiten deze gebieden geldt een vergunningplicht als u meer dan 60 mgrondwater per uur onttrekt. Voor de provincies Drenthe en Overijssel gelden verschillende regels. Deze verschillen komen voort uit de instructieregels van de provincie. 

  • Onttrekt u in de provincie Drenthe en u onttrekt meer dan 10 m3 grondwater per uur dan moet u de onttrekking melden voordat u met de onttrekking begint.
  • Onttrekt u in de provincie Overijssel dan moet u de onttrekking vooraf melden als deze 50.000 mof groter is. 

Geldt voor de onttrekking een meldplicht, dan moet u binnen een maand na beëindiging van de onttrekking de hoeveelheid onttrokken grondwater doorgeven aan het waterschap. Dit doet u via het algemeen meldingsformulier:

Meer informatie over de verschillende regelingen

U mag bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken, wel heeft u een informatieplicht. Voor het onttrekken van grondwater heeft u soms een vergunning nodig. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • U kunt beregenen met water uit de sloot als er over de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water stroomt. Als er over de laatste stuw geen water stroomt mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden;
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Voor oppervlaktewater geldt: beregening uit een met rood aangegeven watergang op deze kaart(externe link) (met een vinkje bij kaart oppervlaktewater onttrekken) is zonder vergunning niet toegestaan. Voor grondwater geldt dat er een absoluut verbod geldt voor onttrekkingen voor beregeningen binnen op deze kaart(externe link) (met een vinkje zetten bij kaart grondwater onttrekken) aangegeven gebieden, tenzij de grondwateronttrekking vóór 16 juli 2013 rechtmatig tot stand is gekomen.
  • Let op: In Natura2000 gebieden én daaromheen gelegen onderszoekszones, in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden mogelijk aanvullende beperkingen op het slaan van een bron of het onttrekken van grondwater. Waar deze zones en gebieden liggen, vindt u terug op de websites van de Provincie Drenthe(externe link) en de Provincie Overijssel(externe link)
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.
  • In artikel 3.7 volgens de Algemene regel grondwateronttrekkingen is een absoluut verbod geregeld voor een aantal gebieden als het om beregenen of bevloeien gaat.
  • Voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; moet u een  vergunning aanvragen bij de provincie.

Kijk hier voor meer informatie:

Meer voor agrariërs

In de agrarische sector wordt water elke dag voor verschillende doeleinden gebruikt. We hebben daarom de pagina Landbouw en Water ingericht waarop we diverse onderwerpen voor agrariërs gebundeld hebben. Ga naar de pagina Landouw en Water.