Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

De regeling

U mag bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken mits u dit bij uw waterschap heeft gemeld of een vergunning hiervoor heeft aangevraagd. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • U kunt beregenen met water uit de sloot als er over de laatste stuw nog water stroomt. Als er over de laatste stuw geen water stroomt mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden;
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Voor oppervlaktewater geldt: beregening uit een met rood aangegeven watergang op deze kaart(externe link) (met een vinkje bij kaart oppervlaktewater onttrekken) is zonder vergunning niet toegestaan (tenzij de onttrekking al voor 2013 plaatsvond). Voor grondwater geldt dat er een absoluut verbod geldt voor onttrekkingen voor beregeningen binnen op deze kaart(externe link) (met een vinkje zetten bij kaart grondwater onttrekken) aangegeven gebieden.
  • Let op: In Natura2000 gebieden én daaromheen gelegen onderszoekszones, in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden mogelijk aanvullende beperkingen op het slaan van een bron of het onttrekken van grondwater. Waar deze zones en gebieden liggen, vindt u terug op de websites van de Provincie Drenthe(externe link) en de Provincie Overijssel(externe link)
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.

Lees hier de regelingen:

Meldingsformulieren voor het beregenen

De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer).

 

    Meer voor agrariërs

    In de agrarische sector wordt water elke dag voor verschillende doeleinden gebruikt. We hebben daarom de pagina Landbouw en Water ingericht waarop we diverse onderwerpen voor agrariërs gebundeld hebben. Ga naar de pagina Landouw en Water.