Aanhoudende droogte in combinatie met beregening kan leiden tot een watertekort in de grond en/of in beken en rivieren. Met als gevolg verdroging, droogteschade, lage waterafvoeren en/of het droogvallen van waterlopen. Met de beregeningsregeling willen we dergelijke situaties voorkomen. Tegelijkertijd willen we, daar waar het kan de mogelijkheden voor beregening verruimen. Oftewel: ‘ Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

Beregenen met oppervlaktewater

Als u een aanvraag wilt doen voor het onttrekken van oppervlaktewater, heeft u een informatieplicht. Dit kunt u doen middels een aanvraag via deze website. U kunt deze aanvraag op ieder moment indienen. Uw aanvraag komt direct bij de juiste peilbeheerder terecht. Hij/zij beoordeelt de aanvraag en kijkt of er voldoende water is of dat er voldoende water kan worden aangevoerd. De peilbeheerder belt u alleen als beregenen niet kan. Wanneer u binnen twee werkdagen niets van het waterschap hoort, kan u water uit de sloot pompen voor beregening. 

Onttrekken van grondwater

In de Keur is bepaald dat het verboden is om zonder watervergunning grondwater te onttrekken. In artikel 16.1 en 16.2 van de Algemene regel grondwaterontrekkingen wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Onttrekt u meer dan 10 m3/uur en voldoet u aan de criteria van artikel 16.2, dan kunt u volstaan met een melding. Voor onttrekkingen minder dan 10 m3/uur hoeft u geen melding te doen.

Meer informatie over de verschillende regelingen

U mag bijna altijd grond- of oppervlaktewater onttrekken, wel heeft u een informatieplicht. Voor het onttrekken van grondwater heeft u soms een vergunning nodig. Er zijn een aantal situaties en/of locaties waar(in) het niet mag:

  • U kunt beregenen met water uit de sloot als er over de laatste stuw nog water stroomt. Als er over de laatste stuw geen water stroomt mag u niet meer beregenen uit oppervlaktewater. U bent zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden;
  • In wateren en gebieden die zó kwetsbaar zijn, dat het onttrekken van water grote schade aanricht. Hier geldt een permanent beregeningsverbod. Voor oppervlaktewater geldt: beregening uit een met rood aangegeven watergang op deze kaart(externe link)(externe link) (met een vinkje bij kaart oppervlaktewater onttrekken) is zonder vergunning niet toegestaan (tenzij de onttrekking al voor 2013 plaatsvond). Voor grondwater geldt dat er een absoluut verbod geldt voor onttrekkingen voor beregeningen binnen op deze kaart(externe link)(externe link) (met een vinkje zetten bij kaart grondwater onttrekken) aangegeven gebieden.
  • Let op: In Natura2000 gebieden én daaromheen gelegen onderszoekszones, in grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones gelden mogelijk aanvullende beperkingen op het slaan van een bron of het onttrekken van grondwater. Waar deze zones en gebieden liggen, vindt u terug op de websites van de Provincie Drenthe(externe link)(externe link) en de Provincie Overijssel(externe link)(externe link)
  • Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten. Dan kondigt het waterschap een apart beregeningsverbod af. U wordt hier dan van op de hoogte gesteld.
  • In artikel 16.1 volgens de Algemene regel grondwateronttrekkingen is een absoluut verbod geregeld voor een aantal gebieden als het om beregenen of bevloeien gaat.
  • Voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; moet u een  vergunning aanvragen bij de provincie.

Lees hier de regelingen:

  •  

Meldingsformulieren voor het beregenen

De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de effecten van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door op tijd uw aanvraag te doen, kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer).

Meer voor agrariërs

In de agrarische sector wordt water elke dag voor verschillende doeleinden gebruikt. We hebben daarom de pagina Landbouw en Water ingericht waarop we diverse onderwerpen voor agrariërs gebundeld hebben. Ga naar de pagina Landouw en Water.