Vragen over vergunningen en meldingen

Wat gebeurt er met mijn melding?

Niet voor alle werkzaamheden rondom het water is een vergunning nodig, maar is een melding voldoende. Wij streven er naar om binnen twee weken een antwoord op uw melding te geven. U bent in de meeste gevallen verplicht minimaal twee weken voorafgaand aan uw activiteit deze bij ons te melden. Vervolgens beoordelen wij uw melding en toetsen deze aan de Algemene regels. Tijdens deze beoordeling kan blijken dat een andere procedure gevolgd moet worden of dat we aanvullende gegevens nodig hebben. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U ontvangt een bevestiging wanneer uw melding is geaccepteerd. Aan een melding zijn geen kosten (leges) verbonden.

Het verstrekken van onvolledige informatie kan als gevolg hebben dat wij uw melding niet accepteren, u mag dan (nog) niet starten met de werkzaamheden.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag voor een watervergunning?

Uw aanvraag wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en getoetst aan het beleid en de regelgeving van het waterschap.

Voor het afhandelen van uw aanvraag kunnen wij twee procedures volgen volgens de Algemene wet bestuursrecht, namelijk de standaard en de uitgebreide procedure. In de meeste gevallen volgen wij de standaard procedure. Deze duurt maximaal  8 weken. Uiteraard streven wij er naar om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Wanneer wij u om aanvullende gegevens moeten vragen heeft dit gevolgen voor de behandeltijd.

In een aantal bijzondere gevallen volgen wij de uitgebreide procedure. Dit houdt in dat er voor het nemen van een besluit eerst een ontwerpbesluit wordt vastgesteld. Deze procedure duurt maximaal 6 maanden. Ook hier geldt dat als de aanvraag niet compleet is ingediend dit gevolgen heeft voor de behandeltijd.

Wat als activiteiten zowel vergunningplichtig als meldingsplichtig zijn?

Wanneer u een activiteit uitvoert waarbij sprake is van zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten, moet u voor alle activiteiten gezamenlijk een vergunningaanvraag indienen.

Moet ik leges of belasting (heffing) betalen?

Voor het in behandeling nemen van een melding of een aanvraag voor een watervergunning brengt het waterschap geen leges in rekening.

Als u meer dan 70.000 m3 grondwater onttrekt en dit water loost op een oppervlaktewater (sloot, vijver, kanaal etc.) of op de riolering, moet u belasting (heffing) betalen aan het waterschap. De belastingvrije voet is 70.000 m3. Dit houdt in dat u over de eerste 70.000 m3 te lozen grondwater geen belasting hoeft te betalen. Daarboven betaalt u per 1.000 m3 één vervuilingseenheid (VE). Het actuele tarief kunt u vinden op de website https://www.wdodelta.nl/over-ons/kosten/.

Let op: Als u grondwater onttrekt gedurende een belastingjaar, kan het zijn dat u belasting (grondwaterheffing) moet betalen aan de provincie. Meer hierover kunt u vinden op de website www.overijssel.nl of www.provincie.drenthe.nl.

Wat als ik grondwater wil onttrekken?

In de Keur is bepaald dat het verboden is om zonder watervergunning grondwater te onttrekken. In artikel 16.1 en 16.2 van de Algemene regel Grondwateronttrekkingen (pdf, 229 kB) wordt dit verbod voor een groot deel opgeheven. Kortom als u voldoet aan de criteria van artikel 16.2 en meer  onttrekt dan 10 m3/uur dan kunt volstaan met een melding.

Let op:

  • In artikel 16.1 volgens de Algemene regel Grondwateronttrekkingen (pdf, 229 kB) is een absoluut verbod geregeld voor een aantal gebieden als het om beregenen of bevloeien gaat.
  • Voor het onttrekken van grondwater voor bodemenergiesystemen, openbare drinkwatervoorzieningen en industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar; moet u een  vergunning aanvragen bij de provincie.

Wat moet ik doen als de grondwateronttrekking in een grondwaterbeschermingsgebied of in de boringsvrije zone van de provincie ligt?

Als u grondwater gaat onttrekken in een grondwaterbeschermingsgebied of in een boringsvrije zone van een drinkwaterwinning in Overijssel of Drenthe, is het mogelijk dat u dit moet melden bij de provincie. De melding is noodzakelijk in verband met de bescherming van het grondwater dat bestemd is voor hoogwaardige doeleinden, bijvoorbeeld drinkwaterproductie. Een meldingsformulier kunt u vinden op de website www.overijssel.nl of www.provincie.drenthe.nl.

Wat als ik oppervlaktewater wil onttrekken (beregenen en bevloeien)?

Als u voldoet aan de criteria van artikel 19.1 onderdeel a. volgens de Algemene Regel Onttrekken_water_uit_een_oppervlaktewaterlichaam voor beregening of bevloeiing (pdf, 100 kB) dan kunt u volstaan met een melding.

Let op:

De peilbeheerder kent de waterhuishoudkundige toestand van het systeem en kan de impact van een voorgenomen onttrekking inschatten. Door een tijdige melding kan de peilbeheerder anticiperen op een onttrekking (met name in een wateraanvoergebied) en/of kan hij de situatie extra bewaken (met name in een vrij afstromend gebied zonder aanvoer).

Wat als ik afvalwater wil lozen in oppervlaktewater, riolering of in de bodem?

Is het waterschap bevoegd gezag?

Bij het lozen wordt onderscheid gemaakt in directe lozingen en indirecte lozingen.
Directe lozingen zijn lozingen in oppervlaktewater of lozingen rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk (bv rioolgemaal, persleiding etc.). Deze lozingen vallen onder de Waterwet waarvoor het waterschap het bevoegd gezag is.

Indirecte lozingen zijn lozingen in een vuilwaterriool of een hemelwaterriool waarvoor de gemeente of provincie het bevoegd gezag is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor lozingen in de bodem is de gemeente het bevoegd gezag

Als het waterschap het bevoegd gezag is

Bent u een particulier en wilt u afvalwater lozen in oppervlaktewater dan geldt voor u dan een meldingsplicht volgens het Besluit lozing afvalwater huishoudens. U kunt een melding doen via:

Als u water loost in oppervlaktewater, bodem of riolering vanuit een bedrijfsinrichting (zie artikel 1.1 Wet milieubeheer) dan geldt voor u een meldingsplicht volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding kunt u doen via  www.aimonline.nl

Als u water loost in oppervlaktewater, bodem of riolering vanuit een bedrijfsinrichting (niet zijnde een bedrijfsinrichting als in artikel 1.1 Wet milieubeheer) dan kan voor u een meldingsplicht gelden volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen. U kunt een melding doen via:

Meer informatie over regelgeving voor lozingen in oppervlaktewater, bodem en riolering vindt u in het Handboek water (www.infomil.nl)

Wat is het beleid en de regelgeving van het waterschap Drents Overijsselse Delta waar mijn aanvraag voor een watervergunning aan wordt getoetst?