Vergunning of melding

Voor allerlei werkzaamheden die u wilt (laten) uitvoeren rondom uw huis, tuin, erf of bedrijf krijgt u te maken met regels van de overheid.

Keur

Bij activiteiten die van invloed zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit of het watersysteem, de instandhouding van sloten, kanalen, rivieren, dijken en het grondwater, gelden de regels van het waterschap. Deze regels zijn samengevat in een Keur. Ieder waterschap heeft zijn eigen Keur en eigen Legger-kaarten.

Leggers

Wij hebben 3 kaarten (Leggers genaamd).

Legger oppervlaktewateren 2019

Legger primaire en regionale waterkeringen 2015 Waterschap Groot Salland

Legger primaire en regionale waterkeringen 2015 Waterschap Reest en Wieden

Vergunning aanvragen of een melding doen?

Volgens de Keur zijn alle activiteiten die plaatsvinden in, op of langs onze watergangen, dijken en de te beschermen zones vergunningsplichtig. Maar ook grote grondwateronttrekkingen, het aanleggen van drainage en het dempen en graven van wateren kunnen vergunningsplichtig zijn.

Voor minder ingrijpende activiteiten hebben wij algemene regels vastgesteld. Hierdoor kan er sprake zijn van vrijstelling of hoeft u deze activiteiten alleen te melden. Meldingen gelden bijvoorbeeld bij kleinere grondwateronttrekkingen, het leggen van kabels en leidingen bij watergangen, het houden van evenementen en meer.

Lees eerst welke activiteiten onder onze Algemene regels vallen. Zo voorkomt u dat u een uitgebreid aanvraagformulier watervergunning gaat invullen terwijl een melding voldoende is.

Raadpleeg hier de kaarten die bij de Algemene regels horen.

Wat als u meldingsplichtig bent?

Als de activiteit die u wilt verrichten onder de Algemene regels valt en plaatsvindt in het te beschermen gebied van watergangen en dijken (zie Leggers) dan moet u deze minimaal twee weken voorafgaand aan uw activiteit melden. Dit kan met het Meldingsformulier Waterwet (docx, 88 kB) . Ook kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO).

Wat als u toch vergunningplichtig bent?

Als de activiteit die u wilt verrichten niet onder de Algemene regels valt, is deze vergunningplichtig volgens de  Keur. Voor het aanvragen van een watervergunning kunt u gebruik maken van het Omgevingsloket Online (OLO).

U kunt het aanvraagformulier watervergunning (docx, 168 kB) ook downloaden en per post of per e-mail indienen. In dit formulier hoeft u alleen de vragen te beantwoorden die op de voorgenomen activiteit van toepassing zijn

Uw aanvraag om een watervergunning wordt inhoudelijk door ons beoordeeld en o.a. getoetst aan de Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.