Watersysteemheffing ingezetenen

Waterschappen zorgen voor schoon water, voldoende water en bescherming tegen wateroverlast.

Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De waterschappen bewaken ook de dijken langs rivieren en (rand)meren. Tot slot zoeken ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden of te verbeteren. Met de watersysteemheffing ingezetenen betalen inwoners mee aan de kosten van deze werkzaamheden.

Heffen en innen van waterschapsbelasting

Het heffen en innen van de waterschapsbelasting wordt gedaan door het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT. Voor kwijtschelding, bezwaarschriften op de belastingaanslag en aanslag watersysteemheffing kunt u dan ook bij hen terecht.

Via www.gblt.nl vindt u een dienstverleningshandvest. In dit handvest staat beschreven wat u van het GBLT kunt verwachten.