Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing

Degene die afvalwater loost op riolering of rechtstreeks op oppervlaktewater ontvangt een aanslagbiljet zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

Wat is zuiveringsheffing?

Het waterschap dekt met de opbrengst van deze heffing de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties van het waterschap. Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Wat is verontreinigingsheffing?

De opbrengst van deze heffing wordt onder meer gebruikt voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Alle huishoudens en bedrijven die rechtstreeks afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Heffen en innen van waterschapsbelasting

Het heffen en innen van de waterschapsbelasting wordt gedaan door het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT. Voor kwijtschelding, bezwaarschriften op de belastingaanslag en aanslag watersysteemheffing kunt u dan ook bij hen terecht.

Via www.gblt.nl vindt u een dienstverleningshandvest. In dit handvest staat beschreven wat u van het GBLT kunt verwachten.