Legger

Wat is een legger?

Een legger bestaat uit kaarten en tabellen met de volgende gegevens:

  • de locatie van wateren en dijken;
  • de eisen (vorm en afmetingen) waaraan wateren en dijken moeten voldoen;
  • de ruimte die we rond de dijken reserveren voor toekomstige dijkversterkingen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren. (Als dit er niet staat, geldt de Keur.)

Er zijn twee soorten leggers, een voor waterkeringen en een voor oppervlaktewaterlichamen.

Legger waterkeringen WGS

In deze legger staan de waterkeringen in ons gebied, welke afmetingen ze moeten hebben en wat de beschermingszones zijn. Ook staat wie waar voor welk onderhoud verantwoordelijk is. We gebruiken de legger onder andere voor vergunningverlening. We stellen de legger periodiek opnieuw vast om wijzigingen door te voeren. Bijvoorbeeld na aanleg of versterking van waterkeringen of na wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Deze is digitaal voor het voormalig WGS gebied te raadplegen via:

Legger primaire en regionale waterkeringen voormalig Waterschap Groot Salland

Ontwerp leggerwijziging Reevediepdijken ter inzage

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de legger voor de waterkeringen aan weerszijde van het Reevediep en langs het Drontermeer (tussen monding van het Reevediep en de Roggebotsluis) in ontwerp vastgesteld. Deze leggerwijziging ligt met ingang van vrijdag 25 januari 2019 voor zes weken (tot en met 7 maart) ter inzage. Via onderstaande links kunt u de leggerwijziging bekijken.

overzichtskaart Leggerwijziging Reevediepdijken ter inzage

Aangepast Leggerboekje (pdf, 311 kB)

Dwarsprofielen (pdf, 3.9 MB)

Overzichtkaarten

De overzichtkaarten die onderdeel uitmaken van de legger Waterkeringen WGS  zijn te raadplegen via

Overzichtkaarten

Legger waterkeringen Reest en Wieden

Deze is digitaal voor het voormalig Reest en Wieden gebied te raadplegen via:

legger waterkeringen voormalig waterschap Reest en Wieden

Toelichting (pdf, 7.6 MB) (achtergronddocument)

Legger oppervlaktewaterlichamen

In deze legger staan de waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in ons gebied.
Hierin staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn.
Op 4 september 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Legger oppervlaktewatergangen 2019 definitief vastgesteld.
Deze is digitaal te raadplegen via:

Overzichtskaarten

De overzichtkaarten die onderdeel uitmaken van de legger Oppervlaktewaterlichamen 2019 zijn te raadplegen via Overzichtkaarten