Inkoop & aanbestedingen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

We vinden een milieuvriendelijke en maatschappelijk bewuste manier van werken belangrijk. Daarom investeren we in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit geven we vorm aan de hand van vier thema's:

Reageren?

Wij stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wilt u reageren op ons beleid, heeft u een idee of kritiek? Laat het ons weten via info@wdodelta.nl

Samenwerking

Op het gebied van MVO werken wij samen met met adviesorganen, bedrijfsverenigingen en maatschappelijke organisaties. Kijk voor een lijst op de pagina externe partners.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Waterschap Drents Overijsselse Delta sluit aan bij het uniforme inkoopbeleidsplan van de Unie van Waterschappen. Wij kopen in met een optimale prijs-kwaliteit verhouding en we zijn een zakelijke en professionele opdrachtgever.

Naar de schriftelijke weergave van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid

Algemene voorwaarden

De waterschappen in Nederland stelden gezamenlijk een set algemene voorwaarden vast. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta hanteert deze voorwaarden ook.

Meldpunt Aanbesteden

Het waterschap heeft de 'Uniforme klachtenregeling Aanbesteden waterschappen waterkracht' van toepassing verklaard.

Aanbesteden

Normbedragen

Zoals alle publieke organisaties besteden wij werken, diensten en leveringen boven een bepaald normbedrag openbaar of Europees aan. De normbedragen voor de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019 zijn:

Aanbestedingsnormen
Omschrijving Euro's
Diensten en Leveringen 214.000
Werken 5.350.000


*Onder leveringen wordt verstaan: (gebruiks)goederen.De bedragen zijn exclusief BTW.

Onder werken wordt verstaan: alle producten van bouwkundige of civieltechnische werkzaamheden. Diensten zijn alle zaken die niet onder eerder genoemde categorieën zijn onder te brengen.

Voor alle inkoop en aanbestedingen beneden deze normbedragen geldt het inkoopbeleid van WDODelta

Actuele aanbestedingen

Als WDODelta gaat aanbesteden, dan maken we dat bekend op de website van TenderNed.

Gedragscode omgang met belangenverstrengeling bij aanbestedingen

Ons waterschap besteedt diverse werkzaamheden uit. Bij aanbesteden is eerlijke concurrentie heel belangrijk. Om kaders en oplossingen te geven voor de verschillende situaties die zich bij voorkennis kunnen voordoen heeft Rijkswaterstaat de Nota scheiding van belang opgesteld. Het waterschap sluit zich bij deze beleidslijn aan en heeft dit uitgewerkt in een overzichtelijk schema.

Gedragscode waterschappen voor professioneel opdrachtgeverschap

Waterschap Drents Overijsselse Delta besteedt diverse werkzaamheden uit aan derden. Als publiek opdrachtgever hechten we veel waarde een goede en professionele verhouding tussen onze opdrachtnemers en ons.

De gedragscode 'De waterschappen als publieke opdrachtgever (pdf, 3.2 MB)' is door de gezamenlijke waterschappen opgesteld. Waterschap Drents Overijsselse Delta onderschrijft deze code. Het document is bedoeld voor iedereen die met waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps-)werken.

We willen als waterschappen met dit document duidelijk maken hoe wij streven naar professioneel opdrachtgeverschap en dat wij hetzelfde van onze contractpartners verwachten.