Mogelijk botulisme in Deventer

Gepubliceerd op 10 augustus 2018

Eind deze week hebben wij in totaal 50 dode eenden afgevoerd in Deventer, namelijk in het Venenpark en de Holterkolk. Op dit moment onderzoekt het laboratorium in Lelystad of het hier daadwerkelijk om botulisme gaat. Over een week is hiervan de uitslag bekend. We halen zo snel mogelijk dode dieren op om verdere verspreiding van ziekten te voorkomen. Helaas kunnen wij niet meer doen.

Gevolgen van botulisme

Bo­tu­lis­me bij men­sen is zeer zeld­zaam. De symp­to­men zijn in eer­ste in­stan­tie mis­se­lijk­heid, over­ge­ven, moe­heid, dui­ze­lig, dro­ge mond en buik­klach­ten. Daar­na dub­bel of wa­zig zien, slecht ver­dra­gen van licht, moei­te met spre­ken en slap­pe arm- en been­spie­ren. Ga daar­om niet het wa­ter in op plaat­sen waar dode die­ren drij­ven en laat er ook geen kin­de­ren spe­len. Raak de zie­ke of dode die­ren niet aan.

Melding van dode dieren

Mel­din­gen van dode die­ren kunt u door­ge­ven via het al­ge­me­ne te­le­foon­num­mer van het wa­ter­schap 088-2331200 of via de e-mail info@wdo­del­ta.nl.

Wat is botulisme

Bo­tu­lis­me is een vorm van voed­sel­ver­gif­ti­ging, ver­oor­zaakt door een bac­te­rie die veel voor­komt in wa­ter met een laag zuur­stof­ge­hal­te. Voor deze bac­te­rie zijn tem­pe­ra­tu­ren bo­ven 20°C en een ei­wit­rijk mi­li­eu (bij­voor­beeld een dode vo­gel) ide­a­le om­stan­dig­he­den. De bac­te­rie ver­meer­dert zich dan zeer snel en scheidt daar­bij een gif­ti­ge stof (bo­tu­li­ne) af. Voor­al wa­ter­vo­gels en vis­sen wor­den hier­door ge­trof­fen. Ze ver­to­nen ver­lam­mings­ver­schijn­se­len en stik­ken uit­ein­de­lijk. Om­dat bo­tu­lis­me zeer be­smet­te­lijk is voor die­ren, is het van be­lang dat zie­ke en dode die­ren zo snel mo­ge­lijk wor­den ver­wij­derd.


Ziet u dode of zie­ke die­ren in het wa­ter, meld dit dan bij het wa­ter­schap via te­le­foon­num­mer 088-2331200.

KEJX5604[1]