Eerste deel werkzaamheden Marswetering afgerond

Gepubliceerd op 14 juni 2018

Natuurvriendelijke oevers, zeven vispasseerbare stuwen, verbeterde wateraan- en afvoer en waterbergingen. Het resultaat van de werkzaamheden die de afgelopen maanden aan de Marswetering zijn uitgevoerd. Hiermee is het eerste deel van de werkzaamheden aan de watergang klaar. Het tweede deel vanaf stuw Aalshorsterpad tot aan gemaal Linterzijl wordt vanaf eind 2018 opgepakt.

Eind 2017 startten verschillende werkzaamheden aan de Marswetering. Gert-Jan Pool van het waterschap Drents Overijsselse Delta: “Over een lengte van ongeveer zes kilometer vonden er werkzaamheden plaats. Zo is de Marswetering natuurlijker ingericht. We hebben onder andere stuwen vispasseerbaar gemaakt en boomstamvispassages aangelegd. Ook zijn er bypasses in de waterbergingen gegraven zodat de vissen daar door heen kunnen zwemmen.” Daarnaast is er meer schaduw gerealiseerd in de vorm van bomen, bomenterpen en bos. Op enkele locaties is dood hout aangebracht langs bestaande bosstroken als natuurlijke versmalling van de Marswetering. Het hout ligt soms boven en onder water. Het is dus niet altijd zichtbaar, maar wel functioneel. Door deze werkzaamheden verbetert op den duur de kwaliteit van het buitenwater, kan meer water worden opgevangen als het vaak regent óf juist water langer worden vastgehouden bij droogte.

Volgende fase: landbouwzone

De werkzaamheden in het project Marswetering worden uitgevoerd in landbouwgebied en bij de landgoederen Den Aalshorst, Den Berg en Vilsteren. In de eerste fase is het bovenstroomse gebied van stuw Vilsterskerkpad tot stuw Aalshorsterpad aangepakt. De tweede fase bestaat uit het traject vanaf stuw Aalshorsterpad tot aan gemaal Linterzijl. De plannen zijn uitgewerkt en worden de komende weken ter inzage gelegd. Vanaf eind 2018/ begin 2019 starten dan de werkzaamheden.

Plannen Marswetering

Het project Marswetering heeft meerdere doelen: verbeteren van waterkwaliteit, verbetering van waterbergingen en een andere manier van onderhoud. Concreet betekent dit dat het waterschap aan de slag gaat met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, stuwen vispasseerbaar maakt en de Marswetering verlegt tussen gemaal Linterzijl en stuw Ganzenpad. Daardoor kan het water beter aan- en afgevoerd worden.