Nieuwe Zandwetering: Struinpad bevalt, natuurwaarden in het oog houden

Gepubliceerd op 4 december 2017

De afgelopen jaren is door gemeente en waterschap volop gewerkt aan de Zandwetering bij Schalkhaar. Dat was nodig omdat de oevers niet meer voldeden aan de wettelijke eisen. Bovendien is de Zandwetering toegankelijker gemaakt.

Klankbordgroep

De klankbordgroep Zandwetering Schalkhaar heeft meegedacht met de plannen en was  nauw betrokken bij de werkzaamheden. In oktober van dit jaar is zoals afgesproken met deze klankbordgroep nog eens terug gekeken.

Mini-enquête

Door één van de leden van de klankbordgroep is een mini-enquête gehouden onder de bewoners in het Koeland. Hieruit bleek onder meer dat er tijdens de uitvoering wel sprake was van overlast. De informatievoorziening, onder andere via de BouwApp heeft men als positief ervaren.

Struinpad

De ervaringen met het struinpad zijn over het algemeen positief. Vooral over de maatregelen om alleen de echte ‘struiners’ te faciliteren. De vindbaarheid van het pad en het beheer hiervan heeft nog aandacht nodig. Er werd nogmaals aangedrongen op het verbod van honden in het gebied om verstoring van wild en vee te voorkomen.

Waterkwaliteit

De bewoners van het Koeland zien nog geen grote verbetering van de waterkwaliteit van de oude Zandwetering. De doorspoeling vindt elke week automatisch plaats maar er is wellicht meer tijd nodig voor een betere waterkwaliteit. Daarnaast komt het ‘spoelwater’ vanuit de bebouwde kom van Schalkhaar en is minder van kwaliteit.

Hagenvoorderbosje

De kap van de bomen en struiken in het Hagenvoorderbosje werd als heftig ervaren. Gelukkig groeit het bosje snel weer dicht. Stichting IJssellandschap, eigenaar en beheerder van dit bosje, heeft aangegeven dat de bosstrook met veel essen aangetast is met de essentaksterfte. Deze ziekte leidt in 90% van de gevallen tot sterfte. Ingrijpen in het bosje op korte termijn is onvermijdelijk. De klankbordgroep raadt aan om deze ingreep zo snel mogelijk uit te voeren en hierover goed te communiceren met de aangrenzende bewoners.

Monitoring

Vanuit de evaluatie is gevraagd om monitoring van de natuurwaarden langs de Zandwetering. Als vrijwilligers hierop hun energie willen inzetten dan wordt dat vanuit het waterschap en de gemeente van harte aangemoedigd. De gemeente Deventer zorgt ervoor dat de werking van de passage en de ecologische infrastructuur langs de Zandwetering gemonitord wordt. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor opgeven bij de gemeentelijke ecoloog. Waterschap meet op een paar punten de diversiteit van waterplanten – en dieren en chemische (stikstof, fosfaten en bestrijdingsmiddelen) kwaliteit van het oppervlaktewater in de Zandwetering.