Waterschap besluit over beheer en onderhoud watergangen en recreatief gebruik

Gepubliceerd op 31 oktober 2017

Vandaag heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta drie besluiten genomen over het beheer van de watergangen en recreatief gebruik. De aanleiding hiervoor waren verschillen in de waterschapszorg, het onderhoud van de watergangen en recreatief medegebruik in de gebieden van de fusiewaterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.

Waterschapszorg

Over de waterschapszorg is besloten dat het waterschap watergangen die gemiddeld meer dan 25 liter water per seconde afvoeren, zelf onderhoudt. Dit zijn grotere watergangen die als zogenaamde “A-watergangen” zijn vastgelegd op de legger, dat is de kaart met de watergangen en de naastgelegen percelen. Kleinere watergangen met een gemiddelde afvoer van 10 tot 25 liter, de “B-watergangen” worden onderhouden door de gebruikers van de grond die naast de watergang ligt. Het bestuur heeft ook besloten ieder jaar te “schouwen”, dus te controleren of het onderhoud goed is uitgevoerd.

Beheer en onderhoud

Het is belangrijk dat de watergangen het water goed aan- en afvoeren. Het kan soms nodig zijn een watergang opnieuw in te richten en het onderhoud aan te passen. Bijvoorbeeld waar dat van belang is voor een goede waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast of waar zich knelpunten voordoen. De kern van het nieuwe beleid is dat het waterschap bij het maken van nieuwe onderhoudsplannen zoveel mogelijk rekening wil houden met lokale wensen. Uiteraard is een goed functionerende waterhuishouding ter plaatse een noodzakelijk startpunt voor het overleg.

De regionale invulling gaat vanaf 2018 geleidelijk van start en wordt afgestemd met de uitwerking van waterschapszorg en recreatief medegebruik. Dan komen ook het betalen van vergoedingen en mogelijkheden voor maaiselverwerking ter sprake.

Dagelijks bestuurder Hans Pereboom licht het nieuwe beleid voor waterschapszorg en beheer en onderhoud toe: ”We hebben de tijd genomen dit alles goed uit te zoeken. Wij hechten er veel waarde aan hier te melden dat het nieuwe beleid zorgvuldig is voorbereid en dat goed gekeken is naar de uitgangssituatie in het gebied. Er zijn gebieden waar niet zoveel verandert, maar ook gebieden waar meer gaat veranderen. We gaan dat heel goed communiceren in ons gebied. Over het geheel genomen zijn wij ervan overtuigd dat we met dit beleid onze doelen kunnen realiseren en de verschillende belangen in het gebied goed kunnen dienen.”

Recreatie en genieten van water

Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het water. Daarom willen wij een passieve openstelling van waterschapseigendommen voor wandelen, ongemotoriseerd varen en schaatsen en recreatieve initiatieven zijn bespreekbaar.

Dagelijks bestuurslid Herman Odink verwoordt de waterschapsambitie voor recreatie als volgt:

Het belang van waterveiligheid kent iedereen, over de noodzaak van schoon water zijn we het ook snel eens. Genieten van water vergeten we vrij gemakkelijk. Daarom is het nodig om dit als waterschap mede mogelijk te maken en waar dat kan te stimuleren.


Begrippen

De legger: De legger is een kaart met watergangen en naastgelegen percelen.

A-watergangen: Deze watergangen voereen gemiddeld meer dan 25 liter water per seconde af. Deze watergangen zijn vastgelegd op de legger.

B-watergangen:  Deze kleinere watergangen hebben een gemiddelde afvoer van 10 tot 25 liter.