Is dijkversterking de enige oplossing voor een veilig Vechtdal?

Gepubliceerd op 13 juli 2017

Het klimaat verandert. We krijgen de komende jaren vaker te maken met extreme weersomstandigheden,  zoals wateroverlast door heftige regenbuien. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken het Rijk en de Nederlandse waterschappen intensief samen om de dijken op orde te krijgen. De partijen investeren hiervoor flink door vooral dijken en andere waterkeringen in Nederland te versterken. Maar is dit de enige oplossing? De waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Vechtstromen en provincie Overijssel zijn samen gestart met een onderzoek om innovaties te vinden. Deze innovaties zijn gericht op duurzame oplossingen in het Vechtdal en lagere kosten voor dijkversterking. Het HWBP is enthousiast, want ze zien ook kansen voor deze aanpak voor andere rivieren in Nederland. Ze subsidiëren het project voor een bedrag van € 1,1 miljoen. Het onderzoek wordt in augustus 2018 afgerond.

Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht

De partijen gaan bij de uitwerking van de plannen onderzoeken of in een ander deel van de Vecht maatregelen kunnen worden genomen om dijkversterking te verminderen. Is gezamenlijke grootschalige wateropvang bijvoorbeeld een oplossing? Binnen het samenwerkingsverband Hoogwaterperspectief Overijsselse Vecht bekijken WDODelta, Vechtstromen en provincie Overijssel of de huidige aanpak verbreed kan worden. De partijen zijn ervan overtuigd dat dijkversterking nodig blijft, maar denken dat met een brede benadering waarin partijen nog meer over de grenzen durven te kijken dit nog slimmer, efficiënter en goedkoper kan. Dit initiatief dient als voorbeeld voor vergelijkbare rivieren in Nederland.

De Vecht

De Overijsselse Vecht is de grootste van de kleine en de kleinste van de grote rivieren van Nederland. De bron van de Vecht ligt in de buurt van Darfeld, het Duitse Münsterland. De rivier is 167 kilometer lang. Ten noordwesten van Zwolle vloeit de Vecht samen met het Zwartewater. Diverse partijen zijn samen al aan de slag met de Vecht; Met het programma Ruimte voor de Vecht wordt meer ruimte voor water gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal. Daarnaast zijn in het HWBP enkele dijkversterkingen voor deze rivier gepland: Vecht Zuid voor ongeveer 25 kilometer en Vecht Noord voor ongeveer 40 kilometer. De verwachte waterafvoer van de Vecht is mede bepalend voor de omvang van de beoogde dijkversterking langs de rivier.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.