Verbetering waterpeilbeheer polder Wetering

Gepubliceerd op 4 mei 2017

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft ingestemd met de realisatie van de derde fase van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde’. Dit gaat om optimalisering in 2017/2018 van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Kennis over watersysteem en waterbeheer

In deze fase worden enkele studieavonden belegd die zijn gericht op vergroting van de kennis over waterbeheer bij de landbouwers en innovaties op boerenbedrijven. Deze kennis draagt bij aan een kwalitatief en kwantitatief goed waterbeheer, een betere bedrijfsvoering en beheer van watergangen en aangrenzende percelen op een natuurlijke manier.

Monument

Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft.

Kosten

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting landelijk gebied” van de provincie Overijssel zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase van 1,5 miljoen euro van de totale kosten: 3,7 miljoen euro.

Wat is er tot nu toe uitgevoerd

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders (zie kaartje) wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer volgt in een later stadium.

Mogelijke overlast

Het waterschap organiseert enkele bijeenkomsten om met de direct omwonenden af te stemmen op welke manier de overlast tijdens de bouwperiode tot een minimum kan worden beperkt. Met de Provincie Overijssel vindt als beheerder van vaarweg De Wetering afstemming plaats. Dit gaat om aanpassingen oeverbescherming en de maatregelen voor beperking van overlast voor het watertoerisme tijdens de uitvoeringsperiode.


Landbouwpolders Scheerwolde

Landbouwpolders Scheerwolde