WOB verzoek

Wet openbaarheid bestuur, verzoek

Informatie van het waterschap is vaak openbaar. Wij geven op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de website Wdodelta.nl en brochures.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Als u meer informatie wilt, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde informatie. Dit heet een Wob-verzoek. De Wob zorgt ervoor dat u inzicht hebt in het handelen van de overheid. Natuurlijk is er altijd informatie die niet geschikt is om openbaar te maken. Dit wordt ook geregeld door de Wob of andere wetgeving.

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt. Wel moet een Wob-verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd.

De overheid moet beoordelen of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt. Die beoordeling gebeurt aan de hand van de gronden die genoemd staan in de Wob. Informatie kan bijvoorbeeld soms niet openbaar worden indien er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan.

Aanpak

U kunt een verzoek om informatie indienen bij het waterschap. Hiervoor maakt u gebruik van het formulier.

https://formulieren.wdodelta.nl/informatie-wob/

Het waterschap moet in principe een verzoek inwilligen. Er zijn wel uitzonderingen hierop. Zo moet het waterschap weigeren als bijvoorbeeld privacy in het geding komt of de opsporing van strafbare feiten hierdoor belemmerd wordt.

Voor het kopiëren en versturen van documenten kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

Zienswijze indienen

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap, dan kunt u, voordat het besluit wordt genomen, uw zienswijze daarover indienen.  Bekijk de webpagina over zienswijze indienen.