Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie en overige schadekwesties

Hoewel we dat uiteraard altijd proberen te vermijden, kan het zijn dat u schade lijdt door handelen of nalaten van het waterschap. Het is van belang om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap (rechtmatig handelen) en overige soorten schade.

Nadeelcompensatie

Als u schade lijdt als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap, kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen via het onderstaande formulier: https://formulieren.wdodelta.nl/verzoek-nadeel/

Bijvoorbeeld u lijdt vernattingsschade als gevolg van een peilopzetting na een daartoe genomen peilbesluit.

Uw verzoek om nadeelcompensatie (verzoek om vergoeding van de door u geleden schade) wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen brengt een advies uit aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur beslist aan de hand van dit advies vervolgens over uw verzoek om nadeelcompensatie.

Overige schadekwesties

Ook voor overige schadekwesties kunt u het waterschap aansprakelijk stellen. In veel gevallen wordt een claim afgehandeld door de verzekering. In de overige gevallen handelt het waterschap de schadekwestie zelf af. U kunt u verzoek om schadevergoeding indienen via het formulier: https://formulieren.wdodelta.nl/verzoek-schade/