Klachten


Niet tevreden?

We doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.We proberen er eerst samen uit te komen, lukt dat niet dan volgt er een formele klachtenprocedure.

Het kan zijn dat u toch een klacht wilt indienen, bijvoorbeeld omdat:

  • u geen antwoord krijgt op vragen;
  • gemaakte afspraken niet worden nagekomen;
  • bestuurders of ambtenaren zich onbehoorlijk tegenover u hebben gedragen.

Binnen een periode van twaalf maanden na het voorval, kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt de klacht schriftelijk of digitaal (zie hieronder het formulier) indienen. Vermeld duidelijk of de klacht over een persoon gaat of over de uitvoering van een taak.

  • Klacht over een persoon: vermeld uw naam en adres, de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht, een omschrijving van de gedraging en de datum.
  • Klacht over de uitvoering van een taak: vermeld uw naam en adres, een omschrijving van de klacht en de datum.

U kunt uw klacht verzenden aan: Waterschap Drents Overijsselse Delta t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht?

U ontvangt bij een klacht altijd een ontvangstbevestiging tenzij wij de klacht binnen enkele dagen kunnen oplossen. Dan ontvangt u bericht over de manier van afhandelen.

Een klacht tegen een bestuurder of ambtenaar wordt schriftelijk bevestigd en inhoudelijk behandeld door een klachtencoördinator. Het streven is de klacht binnen zes weken af te handelen, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten. In bijzondere gevallen kunnen we de afhandeling van uw klacht met vier weken verlengen. U krijgt van de klachtencoördinator altijd een schriftelijke reactie.

Klacht over uw waterschapsbelasting?

Heeft u een klacht over uw belastingaanslag, dan kunt u contact leggen met het GBLT.

Klachtenformulier

Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit formulier dient ervoor om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Verzenden

U verstuurt het formulier via deze website. U heeft na verzending de mogelijkheid om het formulier te printen en op te slaan.

Reactietermijn

Binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Vragen

Heeft u vragen, belt u ons dan op het nummer 088 233 12 00.

Heeft u schade geleden?

We proberen het natuurlijk te voorkomen, maar het kan zijn dat u schade lijdt door handelen of nalaten van het waterschap. Het kan gaan om schade door de uitvoering van een besluit van het waterschap (rechtmatig handelen) en overige soorten schade.

Niet eens met een beslissing

Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit van het waterschap? U kunt met onderstaand formulier bezwaar tegen dit besluit maken.

Dit bezwaar kunt u indienen als u belanghebbende bent (U bent het niet eens met het aan u gerichte besluit of u woont bijvoorbeeld in de buurt van waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden of u bezit er een stuk land). Het onderstaande formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen.