Bezwaarschrift

1. Het Bezwaarschrift

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten.

Een bezwaarschrift kan alleen worden ingediend op besluiten waartegen bezwaar open staat. Dit is geregeld in afdeling 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als u bezwaar kunt indienen, dan staat de bezwaarprocedure altijd vermeld. Als er dus geen bezwaarmogelijkheid is opgenomen, kunt u formeel geen bezwaar maken. Het maken van een bezwaar is gebonden aan een termijn. Deze staat bij het besluit vermeld en bedraagt over het algemeen zes weken na toezending.

Bezwaar kan bijvoorbeeld worden ingediend wanneer het waterschap uw aanvraag voor een vergunning afwijst.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • Naam en adres van de indiener
  • Datum
  • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • De gronden van het bezwaar

In sommige gevallen is de bezwaarschriftprocedure niet nodig. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

2.Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

    3.Aanpak

Digitaal

Via het digitale formulier, kunt u bezwaar indienen. U dient hiervoor over DigiD te beschikken. De wet schrijft namelijk voor dat een bewaar moet zijn ondertekend.

Per Post

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Postbus 60

8000 AB Zwolle

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, ontvangt u binnen 10 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging of een uitnodiging voor de hoorzitting van de bezwarencommissie van WDODelta. Mocht u na 10 dagen nog geen ontvangstbevestiging of uitnodiging hebben ontvangen, informeer dan of uw bezwaarschrift wel is ontvangen. U kunt dan bellen naar ons algemene nummer: 088-2331200 en vragen naar de secretaris van de Bezwarencommissie. Ook voor andere vragen over uw bezwaarschrift kunt u bij de secretaris terecht.