Aanvraagformulier genieten van water

Voor een subsidie op grond van de Beleidsregel subsidieverlening Genieten van water van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De aanvraag wordt behandeld volgens de bepalingen van de Beleidsregel subsidieverlening Genieten van water en de Algemene wet bestuursrecht.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

1. Naam

2. Gegevens aanvrager

3. Omschrijving van het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd

4. Bedrag dat wordt gevraagd

5. Punten waarop de aanvraag wordt beoordeeld

6. Planning

Let op: om in aanmerking te komen voor de subsidie mag u pas starten na een besluit tot subsidieverlening op uw aanvraag. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend tenminste 6 weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

7. Bijlagen

Gelieve filmpjes, foto’s, schetsen, schema’s, notities etc. mee te sturen die nut, noodzaak en aanpak van het initiatief verder onderbouwen en verhelderen.

Vereist zijn in ieder geval

  1. een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven van de aanvrager voorzien van een toelichting.
  2. Indien de aanvrager een privaatrechtelijk rechtspersoon is, zijn statuten.
  3. De laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek, dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.

8. Ondertekening

Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid en juistheid. Na goedkeuring ontvangt u binnen 8 weken een besluit van ons met de vermelding van het subsidiebedrag. Ook ontvangt u een formulier dat u moet insturen als de werkzaamheden klaar zijn (het zogenoemde vaststellingsformulier). Dit formulier, vergezeld van foto’s die tijdens en na de uitvoering zijn genomen, moet u binnen 8 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verzenden. Subsidie wordt verstrekt na afronding van de werkzaamheden.