Najaarsschouw


schouwen met de iPad n

Elk jaar controleren wij het onderhoud van de zogenaamde schouwsloten. We noemen dit schouwen. Dit najaar doen wij dat voor het eerst met een nieuwe manier van werken. We gaan namelijk gebruik maken van satellietbeelden in plaats van een fysieke controle door een groot aantal medewerkers. Zo brengen we in kaart hoe de sloten zijn schoongemaakt en onderhouden.

maaien

Goed onderhoud voor een juiste doorstroming van het water. Alleen zo kunnen wij water aanvoeren in perioden van droogte en water afvoeren bij hevige regenval. Ieder jaar controleren wij ruim 8.000 sloten. Het gaat om een totale lengte van 2.500 kilometer sloten. Hiervoor is inzet van veel medewerkers nodig. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen te doen. Dat is efficiënter en kostenbesparend.

Digitale schouw

In de periode van eind oktober tot begin november maken we satelliet foto's van ons hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto's en beoordeelt in welke sloot teveel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met teveel begroeiing in het water worden als 'niet schoon' beoordeeld.

Eigenaren en onderhoudsplichtigen van sloten die als 'niet schoon' worden aangemerkt, ontvangen een brief met het verzoek alsnog de sloot te onderhouden. Maar ook droge sloten en sloten met een klein wateroppervlak kunnen als 'niet schoon' worden aangemerkt. Wij vragen uw begrip als u ten onrechte een brief ontvangt. U helpt ons om dit aan ons door te geven. Met deze informatie kunnen wij het systeem steeds verder verbeteren.

Reportage RTV Oost van 21 november 2018

veel groen bij water

Wat verwachten we van u?

Bij het schouwen wordt er gekeken naar:

  • Zijn het talud en de bodem van de schouwsloten gemaaid?
  • Is de bodem uitgediept tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duiker?
  • Zijn de duikers in de schouwsloten goed schoongemaakt waardoor het water goed kan doorstromen?
kanaaltje

Contact

Heeft u vragen?

Dan kunt u mailen met handhaving@wdodelta.nl of belt u met 088 233 2100.

Schone sloten zijn belangrijk voor goede wateraanvoer en -afvoer. Om wateroverlast in natte perioden te voorkomen, moeten sloten goed zijn onderhouden en schoongemaakt. Ook in droge tijden is dit belangrijk, zodat we dan water kunnen aanvoeren.

Onderhoud van sloten gaat over:

  • het talud en de bodem van de schouwsloten zijn gemaaid
  • de bodem is uitgediept tot de onderzijde van de eventueel aanwezige duiker
  • de duikers in de schouwsloten goed zijn schoongemaakt
voldoende water

Henk Oegema, bestuurslid

henk oegema

‘Een goed functionerend watersysteem en uniform beleid zijn voor het waterschap de redenen om de schouw weer in het gehele werkgebied in te voeren. Achterstallig onderhoud mag immers niet leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. In het zuidelijk deel van ons werkgebied werden de sloten vanaf 2014 alleen nog op verzoek ‘geschouwd’. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat het hier voor de eigenaren en pachters wennen is dat de schouw weer voor alle schouwsloten geldt’

Schoon houden inlaat voor water doorvoer 6

Schone sloten en duikers

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in ons werkgebied zijn ingedeeld in drie categorieën sloten: watergangen, schouwsloten en overig water.

  1. Het waterschap onderhoudt veelal de zogenoemde watergangen. Dit is het hoofdwatersysteem.
  2. De tweede categorie sloten zijn de schouwsloten. De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden en de duikers schoon te houden. Hier gaat misschien  minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.
  3. De laatste categorie sloten zijn overige wateren. Als deze sloten grenzen aan een aanliggend erf of land, is het voor de eigenaren en gebruikers ook belangrijk dat zij hun sloten onderhouden, maar die worden niet gecontroleerd door het waterschap.