Najaarsschouw


schouwen met de iPad n

Schone sloten voor goede aan- en afvoer van water.

Denkt u eraan?

Schouwen: va. 15 november

maaien

Goed onderhoud voor een juiste doorstroming.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert vanaf dit jaar het onderhoud van de sloten (schouwen) weer in zijn gehele werkgebied.

Wanneer kwamen collega's schouwen?

Vanaf 15 november heeft het waterschap gecontroleerd of de schouwsloten en duikers goed zijn schoongemaakt. In december volgt de herschouw.

Verder op deze pagina: wat voor onderhoud is nodig, welke sloten gaat het om (kaart), waarom is onderhoud belangrijk?

Contact?

Heeft u vragen, dan kunt u mailen met schouw2018@wdodelta.nl of belt u met 088-2331310 ( van 09.00 – 13.00 uur voor schouwvragen).

Nieuwsberichten over de schouw

5 vragen over de schouw aan Henk Oegema, dagelijks bestuurslid van WDODelta

Waterschap controleert schoonmaken sloten weer in gehele werkgebied

Wat voor onderhoud verwachten we van u?

Waar de collega's bij het schouwen naar kijken zijn de volgende punten:

  • Is het talud en de bodem van de schouwsloten gemaaid?
  • Is de bodem uitgediept tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duiker?
  • Zijn de duikers in de schouwsloten goed schoongemaakt waardoor het water goed kan doorstromen?

Reportage RTV Oost van 21 november 2018

Schone sloten en duikers belangrijk voor water af- en aanvoer

Schone sloten zijn belangrijk voor een goede wateraanvoer en -afvoer. Om wateroverlast te voorkomen moeten de sloten schoon worden gemaakt.

Alle kanalen, weteringen en sloten (watergangen) in ons werkgebied zijn ingedeeld in drie categorieën sloten: watergangen, schouwsloten en overig water.

1. Het waterschap onderhoudt veelal de zogenoemde watergangen. Dit is het hoofdwatersysteem.

2. De tweede categorie sloten zijn de schouwsloten. De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden en de duikers schoon te houden. Hier gaat misschien  minder water door, maar deze sloten zijn wel belangrijk voor een goede aan- en afvoer van water.

3. De laatste categorie sloten zijn overige wateren. Als deze sloten grenzen aan een aanliggend erf of land, is het voor de eigenaren en gebruikers ook belangrijk dat zij hun sloten onderhouden, maar die worden niet gecontroleerd door het waterschap.

Achtergrond

In het gebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden werd jaarlijks geschouwd. In het gebied van voormalig waterschap Groot Salland werd op verzoek geschouwd. Er was uiteraard wel een onderhoudsplicht.