Grondzaken


Om onze projecten te realiseren, is meestal ruimte en of grond nodig. In andere gevallen bezitten we grond  die juist niet meer nodig is voor de waterschapstaken. Op deze pagina leest u hoe het waterschap omgaat met het aankopen, verkopen en beheren van gronden. Wilt u op de hoogte blijven van aankoop, verkoop of beheer van gronden door uw waterschap? Stuur dan een mail naar grondzaken@wdodelta.nl.

Aankoop

Voor de realisatie van een project is meestal grond nodig. Bijvoorbeeld voor een waterberging, een nieuwe waterloop of een natuurvriendelijke oever. Hiervoor gaan we in gesprek met eigenaren om de verschillende manieren van grondverwerving te bespreken.

Het waterschap heeft een voorraad grond die kan worden ingezet als ruilgrond in het gebied. Het ruilen van grond maakt de waterdoelen haalbaar en draagt bij aan een doelmatige verkaveling ten behoeve van de landbouw.

Verkoop

Soms verkoopt het waterschap gronden die bijvoorbeeld als ruilgrond zijn aangekocht. Bij dijken wordt in principe niets verkocht.

Meestal geldt een 'Ja, mits...' beleid. Dit houdt o.a. in dat grond verkocht kan worden als het waterschap ook na de verkoop zijn taak onbelemmerd kan blijven uitvoeren.

Beheer

Voor de realisatie van projecten kunnen we sommige gronden tijdelijk in gebruik geven aan derden. Dat kan door pacht of huur.