Klachten


Niet tevreden?

We doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.We proberen er eerst samen uit te komen, lukt dat niet dan volgt er een formele klachtenprocedure.

Het kan zijn dat u toch een klacht wilt indienen, bijvoorbeeld omdat:

  • u geen antwoord krijgt op vragen;
  • gemaakte afspraken niet worden nagekomen;
  • bestuurders of ambtenaren zich onbehoorlijk tegenover u hebben gedragen.

Binnen een periode van twaalf maanden na het voorval, kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt de klacht schriftelijk of digitaal indienen. Vermeld duidelijk of de klacht over een persoon gaat of over de uitvoering van een taak.

  • Klacht over een persoon: vermeld uw naam en adres, de naam van de persoon waartegen de klacht is gericht, een omschrijving van de gedraging en de datum.
  • Klacht over de uitvoering van een taak: vermeld uw naam en adres, een omschrijving van de klacht en de datum.

U kunt uw klacht verzenden aan: Waterschap Drents Overijsselse Delta t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht?

U ontvangt bij een klacht altijd een ontvangstbevestiging tenzij wij de klacht binnen enkele dagen kunnen oplossen. Dan ontvangt u bericht over de manier van afhandelen.

Een klacht tegen een bestuurder of ambtenaar wordt schriftelijk bevestigd en inhoudelijk behandeld door een klachtencoördinator. Het streven is de klacht binnen zes weken af te handelen, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten. In bijzondere gevallen kunnen we de afhandeling van uw klacht met vier weken verlengen. U krijgt van de klachtencoördinator altijd een schriftelijke reactie.

Klacht over uw waterschapsbelasting?

Heeft u een klacht over uw belastingaanslag, dan kunt u contact leggen met het GBLT.