Maaikalender


Maaikalender: planning-maaikaart

Hier ziet u de actuele maaiplanning. De planning wordt weergegeven in blokken van twee weken. Deze planning kan dagelijks wijzigen. Het smalspoorgebied en stedelijk gebied worden niet op de maaikalender ingevuld.

maaikalender

Gebruik maaiplanning

Typ straatnaam, plaatsnaam in het zoekvak en kies vervolgens uit de lijst. Klik op de gekleurde planningslijn voor weeknummer informatie.

Maaionderhoud

Onze medewerkers maaien het gras langs de vele watergangen. Op de ‘plannings-maaikaart’ staat waar en wanneer wij het onderhoud uitvoeren. Op de ‘hoe-maaikaart’ staat aan welke zijde van de watergang de maaimachine rijdt.

Maaionderhoud is maatwerk

Maaien doen wij efficiënt: niet te veel, maar ook niet te weinig. Bij de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekening met het omliggende grondgebruik. Zo is er rondom natuurgebieden meer ruimte voor ruigte en vegetatie, terwijl we in intensieve landbouwgebieden en stedelijke gebieden intensiever maaien. De belangrijkste doelstelling van het onderhoud is, om de water aan- en afvoer niet te verstoren, zodat een optimaal peilbeheer mogelijk is. We houden rekening met:

  • De huidige inrichting van de watergang en de aanwezige voorzieningen, zoals een pad langs de watergang of een onderhoudsroute;
  • De grootte van het (hoofd) watergangprofiel;
  • De weersomstandigheden;
  • De aanwezige flora en fauna in en om de watergang;
  • Efficiënt onderhoud.

Maaibeheer

Het maaibeheer voor watergangen en waterbergingen is voor het zuidelijk gebied vastgelegd in het onderhoudsbeeldenboek. Voor het noordelijke deel is dit vastgelegd in onderhoudspakketten. Dit verschil heeft te maken met de fusie van waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland en wordt op termijn geharmoniseerd.

Illustraties voor en na het maaien

Zowel de onderhoudsbeelden als de onderhoudspakketten zijn een illustratie van wat we met het onderhoud willen bereiken. De onderhoudsbeelden/-pakketten worden weergegeven met schematische dwarsprofielen, foto's en korte beschrijvingen. Uitgangspunt bij de watergangen is het beeld zoals de watergang er ná het maaien uit moet zien.

Een deel van de onderhoudsbeelden/ -pakketten is zowel toepasbaar in het landelijk als stedelijk gebied. Andere alleen in het stedelijk gebied, waar droge taluds worden onderhouden door andere partijen dan het waterschap.

Bescherming

Ten slotte besteedt het onderhoudsboek aandacht aan de verschillende dier- en plantensoorten. De maaiers houden extra rekening met beschermde soorten uit de Wet natuurbescherming. Er zijn ook soorten vermeld die voor veel overlast kunnen zorgen waarbij instructies worden gegeven over wat de onderhoudsmedewerkers daarmee moeten doen.

Watergangprofiel

profiel