Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project  dijkversterking Stenendijk Hasselt te gunnen aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, in samenwerking met de Gebroeders De Koning en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze partijen de werkzaamheden samen met het waterschap gaan voorbereiden en vervolgens uit gaan voeren. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, gaat Dijkzone Alliantie Stenendijk samen met WDODelta de concretiseringsfase doorlopen. Bij een goed verloop zal medio oktober tot opdrachtverlening worden overgegaan.