Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het voornemen uitgesproken het project  dijkversterking Stenendijk Hasselt te gunnen aan Dijkzone Alliantie Stenendijk, bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam, in samenwerking met de Gebroeders De Koning en Giken Europe. Zij worden hierbij ondersteund door Fugro en Tauw. Het winnen van deze Europese aanbesteding betekent dat deze partijen de werkzaamheden samen met het waterschap gaan voorbereiden en vervolgens uit gaan voeren. Als de bezwaartermijn is afgelopen en er zijn geen bezwaren ingediend, gaat Dijkzone Alliantie Stenendijk samen met WDODelta de concretiseringsfase doorlopen. Bij een goed verloop zal medio oktober tot opdrachtverlening worden overgegaan.

Het dijkversterkingsproject Stenendijk Hasselt loopt over een traject van ruim een kilometer langs het Zwartewater. Dit project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Vlak voor de zomer stelde het Algemeen Bestuur van het waterschap het Voorkeursalternatief vast; Het aanbrengen van een zogeheten zelfstandig kerende constructie in de wijk, met behoud van de unieke stenen muur. Deze monumentale muur wordt tijdens de dijkversterking gerestaureerd door Restauratie Bouwbedrijf Koninklijke Woudenberg.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen is blij met de gekozen alliantie. “Natuurlijk hebben we gekeken naar kwaliteit en kosten. Maar we hebben ook bewust gekozen voor een marktpartij die, net als wij, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Zo worden de werkzaamheden aan de dijk straks volledig elektrisch aangedreven uitgevoerd. Daarnaast heeft Dijkzone Alliantie Stenendijk veel aandacht voor toegankelijkheid van de dijk tijdens de uitvoering. Zo hopen we de overlast in deze fase zoveel mogelijk te kunnen beperken.”

Bundelen van kennis

Net als bij twee andere dijkversterkingsprojecten, bundelen het waterschap en de markt de kennis al vroeg in het project en wordt het Voorkeursalternatief samen uitgewerkt. “De bedoeling is dat we, zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt zo beter kunnen beheersen,” licht Breunissen toe. 
Het waterschap en Dijkzone Alliantie Stenendijk werken het komende jaar de dijkversterking, samen met bestuurlijke partners en omgeving, verder uit. De verwachting is dat de dijk eind 2022 weer voldoet aan alle geldende eisen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tot 2050 worden in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma. In het HWBP werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta voert een aantal HWBP-projecten uit, waaronder de dijkversterking Stenendijk Hasselt.