Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel in ontwerp vastgesteld. Dit peilbesluit ligt vanaf woensdag 13 mei zes weken ter inzage via het online waterschapsblad. Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.