Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het aangepaste peilbesluit voor de boezem van Noordwest-Overijssel in ontwerp vastgesteld. Dit peilbesluit ligt vanaf woensdag 13 mei zes weken ter inzage via het online waterschapsblad. Binnen deze periode kunnen inwoners en belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit. Met de aanpassing wil het waterschap van de succesvolle proef met aangepast peilbeheer nu een vastgelegd peilbesluit maken. Deze proef heeft als doel het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben. 

Het waterschap zette in april vorig jaar de proef op in afstemming met de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. De ervaringen met de proef zijn positief. Daarom verlengde het waterschap de proef eerder dit jaar, alvast vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.

Het waterpeil op de boezem blijft hiermee binnen de eerder vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en het minimumpeil veranderen niet. Met het gewijzigde peilbeheer wordt met name in jaren met weinig neerslag in de periode april tot en met september eerder water het gebied ingelaten. Dit leidt tot hogere waterpeilen waarmee verdroging wordt tegengegaan. In plaats van water inlaten bij een peil van NAP -0,83 m gebeurt dit nu bij NAP -0,76 m. De afgelopen twee droge zomers werkte dit goed.