Nieuwe indeling van water heeft gevolgen voor onderhoud

Gepubliceerd op 23 mei 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedienen wij de functies (zoals landbouw en natuur) in het gebied zo optimaal mogelijk. Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen zijn cruciaal om water goed af te voeren in natte tijden en aan te voeren in droge perioden. Om dit goed te kunnen doen, maakt het waterschap onderscheid tussen verschillende categorieën watergangen: welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen.

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden: het waterschap of de aanliggende eigenaar. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd. In totaal worden ca. 1.200 km watergangen in een andere categorie ingedeeld. Het waterschap is in april 2019 gestart met de invoering van de wijzigingen in het gebied rond Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. Het gebied rond Dwingeloo is het tweede gebied waar de wijzigingen worden ingevoerd. In dit gebied worden ca. 65 km watergangen opnieuw ingedeeld.

Om deze wijzigingen mogelijk te maken zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, toegangsdammen verwijderen of plaatsen en watergangen verruimen. Op die plekken waar het waterschap dit soort maatregelen neemt, kan het waterschap misschien ook andere knelpunten in de waterhuishouding oplossen. Hierover gaat het waterschap graag in gesprek met de aanliggende grondeigenaren en pachters.

Het waterschap spreekt u graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan.

“We gaan de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders invullen. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. En daarvoor leggen we nu een goede basis, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken”, zegt WDODelta-bestuurder Hans Pereboom.

Op www.wdodelta.nl/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt. Zo wordt de belangrijkste categorie (A) toegekend aan watergangen die per seconde meer dan 25 liter water afvoeren en/of per seconde meer dan 5 liter water aanvoeren gedurende gemiddeld 1 tot 2 dagen per jaar. Op deze website is ook te zien welke watergangen in het gebied rond Dwingeloo ingedeeld worden in een andere categorie.

Nieuwe indeling vastleggen op Legger

Welke watergang in welke categorie valt en wie het onderhoudt, legt het waterschap vast in de ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’ (www.wdodelta.nl/legger). Per deelgebied wijzigt de legger, nadat hierover met de aangrenzende grondeigenaren en pachters is gesproken. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met het waterschap: 088 – 233 1200 of waterschapszorg@wdodelta.nl.