Geen hercontrole op het schoonmaken van de schouwsloten

Gepubliceerd op 8 januari 2016

Vanwege de natte omstandigheden is de herschouw in het afgelopen najaar in het voormalig gebied van waterschap Reest en Wieden uitgesteld naar 11 januari. Door de aanhoudende slechte weersomstandigheden heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta besloten de herschouw niet uit te voeren. Tijdens de herschouw worden normaal gesproken de gebreken, die zijn geconstateerd bij de schouw van 16, 17 en 18 november 2015, nogmaals gecontroleerd op het schoonmaken. Door de natte periode in het afgelopen najaar en de winterse weersomstandigheden is de situatie om de sloten schoon te maken nagenoeg ongewijzigd en hier en daar verslechterd.

In de tussenliggende periode is er door veel aangeschreven ingelanden wel geprobeerd de schouwsloten schoon te krijgen. Door de slechte terreingesteldheid van de landerijen is dit op veel percelen nog niet gelukt. Hiervoor heeft het waterschap begrip. Het waterschap doet wel een dringend beroep op de slooteigenaren om de sloten alsnog schoon te maken, wanneer dit weer mogelijk is. De onderhoudsplicht vervalt dus niet.

Wateroverlast

Inwoners die wateroverlast hebben, omdat onderhoud aan de schouwsloten niet is uitgevoerd, kunnen dit melden bij het waterschap. In die gevallen zal het waterschap in overleg met de onderhoudsplichtige nagaan of het onderhoud in alle redelijkheid kan worden uitgevoerd.